Bedömning av mina studier

Allmänt

”Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerande i deras studier och att utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandes inlärning och arbete skall bedömas mångsidigt.” (L/630/98 25§)

”Genom förordning av statsrådet föreskrivs om skalan för bedömning av studieprestationer, erkännande av tidigare förvärvat kunnande samt om studieframsteg och höjning av vitsord, examensbetyg och andra betyg som ges den studerande.” (L/630/98 25§)

 

GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

Vitsordsskala

”Godkända studieprestationer och kunnande bedöms med tillämpning av skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1). Motsvarande skala används vid bedömning av yrkesprov. Inom specialundervisningen kan yrkesproven också bedömas verbalt. De fritt valbara examensdelarna kan med studerandes samtycke godkännas som slutförda utan vitsord.” (F 488/2008)

Tidigare bedömda studier inom YA samt erkännande av tidigare kunnande som är bedömda enligt annan skala omvandlas enligt Utbildningsstyrelsens direktiv.

Erkännande av kunnande

Gällande lagstiftning där Erkännande av kunnande behandlas är Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning L 601/2005, 30§ och Statsrådets förordning om ändring av förordningen inom yrkesutbildning F 603/2005, 12a§.

Erkännande av kunnande: ”En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som till sina centrala delar motsvarar målen och kraven i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av kunnande kan den studerande få obligatoriska, alternativa eller valfria studier tillgodoräknade eller ersatta. I fråga om erkännande av den studerandes kunnande iakttas vad som i 25, 25 b och 25 c § föreskrivs om bedömning och rättelse av bedömning. Vid behov ska överensstämmelsen i fråga om kunnandet visas.
Beslut om erkännande av kunnande skall fattas innan nämnda studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som skall tillgodoräknas inleds. Närmare bestämmelser om förfarandet vid erkännande av kunnande utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.” (L 601/2005, 30§)

Identifiering och erkännande av den studerandes kunnande:
”Utbildningsanordnaren ska informera de studerande om hurdant material och hurdana dokument man måste uppvisa för att kunnande ska identifieras och erkännas samt när de studerande ska ansöka om identifiering och erkännande av kunnande.”(F 603/2005, 3§)

Erkännande av kunnande:
”En studerande skall ansöka om bedömning och erkännande av studier som genomförts i andra sammanhang eller kunnande som förvärvats på annat sätt. Ansökan skall göras i tillräckligt god tid innan studierna eller studiehelheten ifråga inleds. Den studerande skall visa en sådan utredning över sina studier eller sitt kunnande som en bedömning av kunnandet förutsätter.” (F 603/2005, 12a§)

Beslut om bedömning

Angående bedömning av studerandes studieprestationer och kunnande beslutar den lärare som undervisar. Inlärning i arbetet bedöms av den lärare som svarar för undervisningen och handledaren på arbetsplatsen. Yrkesprov bedöms av lärare och företrädare för arbetslivet som utsetts av yrkesteamet.
(Hänvisn. L630/98 25b §)

Rättelse av bedömning

”En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studie-, yrkesprovs- eller examensprestationer.” (L 630/98 25c §)

Muntlig/skriftlig rättelse:
”En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studie-, yrkesprovs- eller examensprestation kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos bitr.rektor eller hos den lärare som bedömt prestationen eller någon annan person som fattat beslut om bedömningen. Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft möjlighet att få veta om resultaten av bedömningen samt hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne.” (L 630/98 25c §)

Skriftlig rättelse hos yrkesteamet:
En studerande som är missnöjd med beslutet av bedömningen efter ha sökt rättelse hos bitr.rektor, lärare eller annan person som fattat beslut om bedömningen kan studerande skriftligen söka rättelse hos yrkesteamet inom 14 dagar efter det att han eller hon delgivits beslutet. (Hänvisn. L 630/98 25c §)

Examensbetyg

När en studerande har genomfört de studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat ska studerande ges examensbetyg över avlagd examen. (Hänvisn. F 488/2008 13§)

Betyg över slutförda studier

Studerande ska på begäran få betyg över slutförda studier också under utbildningens gång. (F 488/2008)

Skiljebetyg

Studerande som avbryter den grundläggande yrkesutbildningen får ett skiljebetyg, där slutförda studier (examensdelar) och yrkesprov inklusive vitsord antecknas. På basis av ett officiellt skiljebetyg som innehåller både slutförda studier och yrkesprov kan den studerande få sitt kunnande erkänt, om han/hon senare fortsätter studierna.

Examensmössa

Alla som avlägger en grundexamen har rätt att bära en examensmössa. För mer information, vänligen kontakta studiebyrån.

Uppdaterat:

fredag, 20 november 2015

suomeksi 30hineenglish 30h