IA - Inlärning i arbete

Perioderna av inlärning i arbetet är en viktig del av yrkesutbildningen:

 • Ger dig möjlighet att redan under studietiden se hur det fungerar i arbetslivet, pröva på olika arbetsmoment och bli bekant med rutinerna på olika arbetsplatser.
 • Utvecklar din yrkesskicklighet och andra färdigheter som du har nytta av i ditt kommande yrke.
 • Ökar samarbetet med arbetslivet och gör övergången från utbildning till arbetsliv smidigare. Ökar också möjligheterna till sommarjobb och arbete under och/eller efter avslutad utbildning.


Före inlärningsperioden

Var aktiv och ta reda på vilka olika alternativa platser för inlärning i arbetet (IA) det finns. Inom vissa studieområden ordnar YA! en arbetsplats för inlärning i arbetet.
Läraren är ansvarig för att förutsättningarna för inlärningen i arbetet uppfylls och bedömer om arbetsplatsen lämpar sig som plats för inlärning i arbetet.

Inlärning i arbetet i hemlandet

YA! har ett arbetsplatsregister där du kan välja mellan olika arbetsplatser som vi rekommenderar. Du kan också söka inlärningsplats på egen hand, men arbetsplatsen skall uppfylla de kriterier som krävs för just din utbildning. Inom vissa studieområden är det läraren/IA-handledaren som ordnar en arbetsplats för inlärning i arbetet.
Läraren vid YA! handleder och hjälper dig och gör ett avtal med arbetsplatsen. 

Inlärning i arbetet utomlands

Du har även möjlighet att åka utomlands på inlärning i arbetet. Utlandsvistelsen kan delvis finansieras med olika stipendier. YA:s internationella koordinator ger dig mera information om finansieringen. Platsen ska sökas i god tid före perioden börjar.
Inlärning i arbetet utomlands kräver mera ansvarstagande av dig som studerande och läraren har ofta inte möjlighet att besöka arbetsplatsen. Kontakten mellan dig och läraren sköts därför främst per telefon och e-post.

Tystnadsplikt

En studerande får inte utan tillstånd berätta vad han/hon under inlärning i arbetet på en arbetsplats fått veta, ifall saken är av sådan natur att den ska hemlighållas. (L 630/98 •33). Brott mot detta föranleder disciplinära åtgärder.

Kom ihåg

 • Försäkra dig om att du i god tid har avlagt de studier som krävs före IA-perioden.
 • Se till att du skaffat dig arbetssäkerhetskunnande, t.ex. arbetssäkerhetskort, hygienpass eller andra nödvändiga intyg.
 • Om arbetsgivaren vill intervjua dig, förbered dig väl. Klä dig snyggt, var punktlig och ta med ditt studieregisterutdrag.
 • Skaffa dig information om arbetsplatsen på förhand t.ex arbetsplatsens produkter/tjänster, var arbetsplatsen finns och vem som är din kontaktperson.
 • Ta kontakt med arbetsplatsen några dagar före IA-perioden börjar och kontrollera arbetstider, var du kan äta, lämpliga kläder mm.
 • Fundera på hur du ska ta dig till arbetsplatsen och åk dit i god tid.
 • Du, läraren och arbetsplatshandledaren gör tillsammans upp en plan och går före eller i början av perioden igenom målsättningen för inlärningsperioden.

Under inlärningsperioden

Din kontakt på arbetsplatsen är arbetsplatshandledaren. Utnyttja perioden effektivt. Visa intresse, var modig och aktiv så lär du känna arbetsplatshandledaren och arbetskamraterna. Berätta om dina önskemål, förväntningar och mål för inlärningen i arbetet.

 

För att inlärningen i arbetet ska lyckas måste följande saker uppfyllas:

 • På arbetsplatsen finns en arbetsplatshandledare som är utsedd att handleda dig.
 • Arbetsplatshandledaren och eventuellt övrig personal känner till målen för perioden av inlärning i arbetet.
 • Du tas väl emot på arbetsplatsen.
 • Genast i början av perioden går ni igenom vilka regler som gäller på arbetsplatsen.
 • Du får handledning och utbildning i olika arbetsuppgifter och uppgifterna är tillräckligt krävande och varierande.
 • Läraren besöker arbetsplatsen 1-2 gånger under perioden. Håll vid behov kontakt med läraren per telefon eller e-post.
 • Feedback ges regelbundet under periodens gång.
 • Du fyller i en IA-dagbok som godkänns av din arbetsplatshandledare och gås genom av läraren vid YA!
 • Till IA-perioden hör ett bedömningssamtal där du, läraren och arbetsplatshandledaren deltar.
 • Vid bedömningssamtalet bedöms ditt kunnande och du kan även ge feedback på arrangemangen kring IA-perioden både vid YA! och på arbetsplatsen.

 

Glöm inte

att vara flexibel, positiv och ha en öppen inställning

 • att fråga om det är något som du inte förstår eller är osäker på
 • att genast meddela arbetsplatsen om du blir sjuk eller får andra förhinder
 • att privata mobiltelefoner inte används under arbetstid
 • tystnadsplikten

Måltider och resor

 • Under inlärning i arbetet gäller samma studiesociala förmåner som under normal skolgång, eftersom din period av inlärning i arbetet är oavlönad. Om du själv står för matkostnaderna har du rätt att i efterskott ansöka om ersättning från YA!
 • På Folkpensionsanstaltens hemsida www.kela.fi finns information om stöd för resor. Även YA:s studiebyrå kan hjälpa dig med ansökningsblanketter och information om resestöd.

 

Ingen lön utbetalas

 • Inlärning i arbetet är inte automatiskt ett arbetsförhållande och ingen lön betalas ut från arbetsplatsen. Du får studiestöd under inlärning i arbetet perioden.
 • Om du är anställd eller i arbetsavtalsförhållande av arbetsgivaren gäller arbetslagstiftningen och du har inte rätt till måltidsersättning, reseersättning eller studiestöd. Med tanke på studiestödet bör du själv meddela Folkpensionsanstalten om du får lön under perioden av inlärning i arbetet.

 

Arbetarskydd och försäkringar

 • Samtliga studerande som genomför inlärning i arbetet har försäkrats via YA! – den lagstadgade försäkringen och privata olycksfallsförsäkringen gäller för studerande överallt i världen och ansvarsförsäkringen gäller i hela Europa.
 • Alla parter måste känna till ansvar och försäkringar i anslutning till arbetarskydd, olycksfall och skadeersättningar.
 • Lagstadgad försäkring och privat olycksfallsförsäkring för studerande
 • Gäller i Finland under den egentliga skoltiden medan undervisning pågår och under rasterna
 • Under inlärning i arbetet överallt i världen
 • Under resor som görs i omedelbar anslutning till ovannämnda evenemang mellan platsen för evenemanget och bostaden.
 • Ansvarsförsäkring vid inlärning i arbetet för studerande
 • Gäller i hela Europa under inlärning i arbetet
 • Ersätter skador som vållats egendom på platsen för inlärning i arbetet, bara till den del ifrågavarande egendom inte ersätts från egendomens sakskadeförsäkring
 • Ersättningsbara sakskador är endast omedelbara och direkta kostnader

 

Ansvarsförsäkringen ersätter inte:

 • Skada som uppstått p.g.a. att du haft bristande kunskap om eller fått otillräcklig handledning i arbetsuppgiften av arbetsplatsen som undertecknat avtalet
 • Skada som uppstått p.g.a. bristfällig övervakning eller arbetsledning enligt gällande avtal från arbetsplatsens sida
 • Indirekta skador eller kostnader såsom uteblivna inkomster, avbrott i verksamheten, skador som åsamkats någon annan än den som drabbats av den direkta skadan
 • Upprepade skador

 

Skadeståndslagen

 • I skadeståndslagen sägs det att om en studerande under perioden av inlärning i arbetet genom fel eller försummelse vållar skada är den för vars räkning arbetet utförs skyldig att ersätta skadan. Det är då i första hand arbetsgivaren/arbetsplatsen som har ansvar för den skada som du vållar utomstående.

 

Efter inlärningsperioden

 • Bedömning / Utvärdering      
 • Bedömning =     vitsord (0-3) eller
 • godkänt (G) / underkänt (0)
 • Utvärdering =    muntlig eller skriftlig respons

I bedömningssamtalet deltar du, arbetsplatshandledaren och läraren från YA! Bedömningssamtalet inleds med din självvärdering. Därefter ger arbetsplatshandledaren sin syn på ditt kunnande. Det är arbetsplatshandledaren som i första hand bedömer/utvärderar dina prestationer. Läraren fastställer den slutliga bedömningen.

 

Yrkesprov

 • Till varje yrkesinriktad examensdel hör ett yrkesprov, där du visar ditt yrkeskunnande genom att utföra praktiska uppgifter. Yrkesprovet kan utföras under perioden av inlärning i arbetet. Läraren vid YA! ger dig mera information om yrkesprov.

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

onsdag, 30 april 2014

suomeksi 30hineenglish 30h