Internationella tjänster

Internationella tjänster

Internationaliseringen utgör en väsentlig del av utbildningsanordnarnas verksamhet och YA strävar efter att erbjuda möjligheten att studera och arbeta utgående från ett internationellt perspektiv. Språklig och kulturell mångsidighet samt tillgång till internationella kontakter och nätverk stärker och höjer organisationens attraktionskraft.

Allt fler studerande avlägger delar av sina studier utomlands och läroanstaltens personal och ledning utvecklar sin kompetens tillsammans med internationella kollegor genom olika samarbetsprojekt. Målet med europeiskt samarbete inom yrkesutbildningen är att öka yrkeskunskapens jämförbarhet i Europa och på så sätt främja rörligheten för personer med yrkesutbildning. De internationella kontakterna utgör en viktig del för såväl regionen som verksamheten inom YA. Genom ett aktivt deltagande i internationella nätverk får YA möjlighet att marknadsföra sig i internationella sammanhang och etablera långsiktiga relationer. Inom nätverken finns kompetens som ar till nytta for YA:s utveckling.

YA:s internationella åtaganden ska främja en kvalitativ utveckling av utbildningsverksamheten och personalkompetensen samt följa rekommendationer från nationella myndigheter.

YA har tidigare erfarenheter från livslångt lärande projekt, t.ex. BOOSTing Competences och MORE Competencies, där fokus har varit att testa och implementera ECVET processen och rutiner i organisationen genom mobilitetsverksamhet. Användandet av ECVET rutiner inför, under och efter mobilitetsperioder har bidragit till att YA kunnat säkerställa kvaliteten i utbytesverksamhet.

YA har en årlig målsättning for kunskapsutbyte, internationellt samarbete och mobilitet, studerandemobilitet på 8 procent och en personalmobilitet på 15 procent. En betydande del av de studerandes inlärning förutsätts ske ute i arbetslivet genom inlärning i arbetet perioder. YA har utökat dessa perioder och inom vissa utbildningar kan de studerande genomföra till och med 50 kompetenspoäng inlärning i arbetet (IA) under studietiden. Detta har medfört att efterfrågan till fler IA platser har okat, speciellt utomlands.

År 2015 deltog 43 studeranden i långvariga utbytesperioden (37 st. år 2013 och 35 st. 2014). De långvariga studerandemobiliteterna finansierades främst via programmet ERASMUS+ eller studerandes egen finansiering och syftet med utbytet var inlärning i arbetet. YA tog emot 17 utländska studerande gäster jämfört med 43 st. år 2013 och 12 år 2014. Denna minskning beror främst på att NordPlus Junior programmet erbjudit liten finansiering och inte är lika attraktivt som tidigare. Från YA deltog 72 personer från personalen i utbyten 2015. Motsvarande antal 2013 var 86 personer och 96 personer 2014. Minskningen har beror på att det oftast förutsätts extern finansiering för studiebesök och jobbskuggning och att besöken med enbart skolans egen finansiering har minskat.

YA besöktes av 42 utländska personalrepresentanter år 2014. Motsvarande antal gäster var 52 år 2013 och 56 år 2014.

 

Vid YA ansvarar internationella tjänster för den internationella verksamheten som omfattar såväl utvecklings- och utbytesverksamhet. För mer information kontakta YA:s internationella koordinator Susanna Vestling eller internationella sekreterare Linda Wester.

 

Picture4Picture2Picture9

suomeksi 30hineenglish 30h