Läroplaner

Läroplanen beskriver de åtgärder som skolan vidtar för att de mål som ställts upp gör utbildningen ska nås. För varje utbildning utarbetar lärarna i samråd med yrkesteamet (representanter för arbetslivet)en läroplan. Denna baserar sig på examensgrunderna.

Läroplanen godkänns av skolans direktion och är ett officiellt dokument. Ni hittar läroplansdokumenten här.

Läroplanen reglerar och styr den utbildning som skolan ordnar och även annan verksamhet som anknyter till undervisningen. Den ska ge tillräcklig information om de examensdelar och de studier som ingår i examen samt om bedömningen och studiearrangemangen.

Läsplanen är ett schema över när examensdelarna förverkligas.

Personlig examensplan

Vi använder den personliga examensplanen (PEP) vilket ett hjälpmedel och ett arbetsredskap på vägen fram till din examen. Du bär ansvar för din examensplan för att nå det examensmål som du har. Vår roll är att handleda dig mot det målet.  Planen är indelad i tre delar. Den första delen innehåller  din historia, dina mål och förväntningar.  Den andra delen är en plan för examenstillfällen som görs för varje examensdel. De n tredje biten är en plan för förverkligande av yrkesskicklighet som görs för varje del som ingår i din examen.

Läroplanen ger dig en beskrivning av vad dina studier innehåller samt hur de förverkligas. I takt med att de nya examensgrunderna för varje utbildningsprogram blir godkända sätts de ut här på portalen.

Ladda ner områdesspecifik läroplan från den högra spalten.
 

Personlig studieplan

Den personliga studieplanen (PSP) ska fungera som ett hjälpmedel för dig som  studerande att planera och genomföra  dina studier. Den utgår från din studieplanering, individuella val, framskridande i studierna och utvärdering av läroprocessen.  Studieplanen är en plan som du som studerande förbinder dig till och motiveras av under hela utbildningen.

Läraren eller lärarna och vid behov studiehandledaren gör upp den personliga studieplanen tillsammans med dig. Ur personliga studieplanen framgår vilka individuella val du gjort, framskridandet i studierna, utvärderingen av inlärningen, identifiering och erkännande av ditt  kunnande, platserna och tidpunkterna för inlärning i arbetet samt yrkesproven.

Den personliga studieplanen följer med dig som studerande under hela studietiden och uppdateras kontinuerligt.

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Uppdaterat:

torsdag, 28 augusti 2014

suomeksi 30hineenglish 30h