Närvårdare - Kompetensområde Rehabilitering

 

Examensbenämning

Närvårdare

Utbildningsort eller område

 • Österbotten, YA:s enhet i Vasa.

Kompetensområde

Rehabilitering

Ansökningens startdatum

 • 05.06.2017

Anmälningens slutdatum

 • 03.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 15.01.2018
 

Utbildningens längd

 • 1 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen -Närvårdare

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1 år beroende på din personliga examensplan.

Samarbete med andra aktörer

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

Karriärmöjligheter

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan resursbaserat handleda och stöda rehabiliteringen av olika rehabiliteringsklienter i olika åldrar samt främja klientens funktionsförmåga, hälsa och välfärd med ett rehabiliterande förhållningssätt som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn

Utbildningens Innehåll

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan resursbaserat handleda och stöda rehabiliteringen av olika rehabiliteringsklienter i olika åldrar samt främja klientens funktionsförmåga, hälsa och välfärd med ett rehabiliterande förhållningssätt som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för rehabilitering. De handleder klienten i aktiviteterna i det dagliga livet och utnyttjar olika kommunikationsmetoder i interaktionen och kommunikationen De som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan handleda klienten i motion som främjar hälsan. De kan tillämpa mätningar av funktionsförmågan som utförts av yrkeskunniga inom rehabiliteringsbranschen, göra test av funktions- och prestationsförmågan inom närvårdarens ansvarsområde samt handleda klienten i användning och anskaffning av nödvändiga hjälpmedel och hjälpmedel för dagliga göromål för rörelsehindrade. De kan dra nytta av klientens sociala nätverk och använda metoder för nätverksarbete samt stöda klienten att delta i verksamhet utanför hemmet som t.ex. arbets-, hobby- och fritidsverksamhet.

Målgrupp

Närvårdare som önskar stärka sitt kunnande inom rehabilitering

Internationalisering

Utbildningsstyrelsen har producerat tillägg till slutbetyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). I tillägget till slutbetyg för yrkesinriktad examen ingår ytterligare uppgifter om studiernas innehåll och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. Du får tillägg till slutbetyg från läroanstalten. Du kan också själv skriva ut tilläggen från Utbildningsstyrelsens webbsida.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker elektroniskt via denna länk. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Utbildningens kontaktperson

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller och Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

Kontakt för den förberedande utbildningen

Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144 eller

Typ av inträdesförhör

Intervju och diskussion ordnas hösten 2017. Plats för urvalsprov: Vasa

Beskrivning av urvalsprov:

Intervju och diskussion

Uppdaterat:

tisdag, 15 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h