Närvårdare - Kompetensområde Äldreomsorg

Närvårdare - Kompetensområde Äldreomsorg

 

Utbildningsort eller område

 • Österbotten, YA:s enheter i Pedersöre, Vasa och Närpes

Kompetensområde

Äldreomsorg

Ansökningens startdatum

 • 05.06.2017

Anmälningens slutdatum

 • 03.11.2017

Utbildningens startdatum

 • 15.01.2018

Utbildningens längd

 • 1 år
 

Undervisningstid

 • Dagtid

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Artikel: Pop med aktivetsdag för äldre

 

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen -Närvårdare

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1 år beroende på din personliga examensplan.

Samarbete med andra aktörer

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

Karriärmöjligheter

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för äldreomsorg kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser för närvårdare som avlagt kompetensområdet för äldreomsorg är hemvård, dagverksamhet, serviceboende och -centra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn.

Utbildningens Innehåll

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för äldreomsorg kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De kan handleda och stöda den äldre eller dementa människan i aktiviteterna i det dagliga livet och i beslutsfattande om det egna livet samt stöda hennes delaktighet tillsammans med närstående och samarbetsnätverk. I sin verksamhet kan de beakta klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De kan med sin verksamhet främja ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De som avlagt kompetensområdet för äldreomsorg kan handleda äldre och deras närmaste att främja fysisk och psykisk hälsa, tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, använda arbetsmetoder som är rehabiliterande och främja funktionsförmågan och beakta arbetarskyddet. De kan utveckla sin yrkesskicklighet och äldreomsorgen samt använda sig av den multiprofessionella kunskapsbasen för den egna branschen.

Målgrupp

Närvårdare som önskar stärka sitt kunnande inom äldreomsorg

Internationalisering

Utbildningsstyrelsen har producerat tillägg till slutbetyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). I tillägget till slutbetyg för yrkesinriktad examen ingår ytterligare uppgifter om studiernas innehåll och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. Du får tillägg till slutbetyg från läroanstalten. Du kan också själv skriva ut tilläggen från Utbildningsstyrelsens webbsida.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker via en ansökningslänk om du hittar nedan. Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Ansökan till Vasa

Ansökan till Pedersöre

Ansökan till Närpes

Beskrivning av antagningsgrund

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Utbildningens kontaktperson

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller och Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144 eller

Kontakt för den förberedande utbildningen

Samordnande utbildare Birgitta Källberg, tfn 044-750 31 45 eller

Enheten i Vasa Utbildare Maria Männikkö, tfn 044-750 3144 eller

Enheten i Närpes Samordnande utbildare Ebba Granström tfn 044-750 32 91 eller

 

Typ av inträdesförhör

Intervju och diskussion ordnas hösten 2017. Plats för urvalsprov: Bennäs och Vasa och Närpes

Beskrivning av urvalsprov:

Intervju och diskussion

Uppdaterat:

tisdag, 15 augusti 2017

suomeksi 30hineenglish 30h