Studerandes skyldighet att delta i studierna

 

AKTIVT DELTAGANDE I STUDIERNA

Som studerande vid YA! deltar du aktivt i undervisningen ifall du inte har beviljats befrielse från den. Om du upprepat och utan giltig orsak är frånvarande från undervisning kan detta leda till att studieprestationen inte godkänns. Vårdnadshavare meddelas om frånvaro tills du är myndig. Du har själv ansvar för att missad kunskap lärs in.

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska du alltid meddela om det till ansvarig handledare (AH). Ifall sjukfrånvaron är längre än 1 dag ska sjukintyg uppvisas till AH. Sjukintyg fås från skolhälsovården eller från hemkommunens HVC.

FRÅNVARO AV ANNAN ORSAK

Om du är frånvarande av annan orsak t.ex. körprov, halkbana, uppbåd, läkarbesök, ska du meddela om det på förhand till AH.

Frånvaro av andra personliga orsaker förutsätter att du lämnat in en skriftlig anhållan och att frånvaron blivit beviljad.  Frånvaro för en skoldag beviljas av AH, för mera än en dag beviljas ledigheten av utbildningschef.

UPPFÖLJNING AV DELTAGANDE I UNDERVISNINGEN VIA WILMA

Läraren rapporterar studerandes frånvaro dagligen i WILMA. Det är viktigt att du själv följer med deltagandet i undervisningen och kontaktar läraren i oklara fall. Vårdnadshavaren har möjlighet att följa med deltagande och studieprestationer via WILMA.

Godkända av ledningsgruppen 12.08.2015 § 142

 

Uppdaterat:

onsdag, 10 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h