Säkerhetsåtgärder vid YA:s internat vid enheten i Vasa

Översyn av säkerhetsåtgärder vid YA:s internat vid enheten i Vasa

 • Personalens antal ökas till 4 personer fr o m 1 december 2014
 • Arbetstiden och arbetsrutinerna för personalen förändras, med tanke på en ökad personalstyrka. Kontakt med vårdnadshavarna kommer att tas tidigare då behov föreligger.
 • Vaktbolag övervakar ordningen på boendet de tider på natten som inte egen personal finns på plats.
 • Internatet stängs till veckosluten, hänglås sätts på ytterdörrarna fredag mellan kl.16-17 till söndag kl.16.30. Internatet är öppet på veckoslut enbart för de studerande som har beviljats tillstånd.
 • Belysningen på området ses över och förnyas eller kompletteras vid behov.
 • Övervakningskamerornas placering ses över, ev. ökas antalet kameror. Rutinerna för tillgängligheten till bandat material ses över.
 • Skyltningen angående kameraövervakning kompletteras.
 • Trafiken på området begränsas med avspärrningar.
 • Anvisningar åt studerande som bor på internatet för tillvägagångssätt vid olika kris-/olycks-/nödlägen uppgörs och distribueras till lägenheterna.
 • Åtgärder och förnyade rutiner gällande internatspersonalens mobiltelefoner som en kommunikations- och säkerhetsåtgärd.
 • Internatsreglerna för boendet samt skolans ordningsregler uppdateras i enlighet med de senaste lagförändringarna.
 • Ett informationstillfälle kommer att hållas med vårdnadshavarna för att bl.a. diskutera ett ev avtal om samtycke som skulle ge internatspersonalen rätt att gå in i lägenheterna i sådana situationer de anser att det föreligger tydlig risk att studerande bryter mot internatsreglerna. Informationsblad till vårdnadshavare beträffande rättigheter och skyldigheter gällande internatsboende görs upp.
 • Mera information fås av rektor Maria Slotte, tfn 044-750 3267 eller biträdande rektor Boris Ståhl, tfn 050-538 6922.

Vasa den 27 november 2014

Maria Slotte
rektor

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h