Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade

 De som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade har ett arbete som kräver specialkompetens. Rätten till tolkservice för talhandikappade grundar sig på Finlands grundlag om rätt till jämlikhet och tolknings- och översättningshjälp på grund av handikapp.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • enligt behov

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier
 

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 528 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att jobba som tolk för talhandikappade.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Den som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade tolkar en talhandikappad persons meddelanden för en annan person. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder. Dessutom kan de som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade instruera den talhandikappade klientens närmiljö om särdragen i kommunikationen.
 
Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade består av tre (3) obligatoriska examensdelar. I examen ingår också en valfri examensdel.

Examen är avklarad när alla obligatoriska examensdelar är avlagda med godkänt vitsord.

          Obligatoriska examensdelar:

 1. Arbete i ett tolkservicesystem
 2. Tolkning och kännedom om kommunikationsstörningar
 3. Tolkning och användning av kommunikationshjälpmedel

  Valfri examensdel
 4. Företagsamhet

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

De som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade har ett arbete som kräver specialkompetens. Rätten till tolkservice för talhandikappade grundar sig på Finlands grundlag om rätt till jämlikhet och tolknings- och översättningshjälp på grund av handikapp. Den som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade tolkar en talhandikappad persons meddelanden för en annan person. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder. Dessutom kan de som har avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade instruera den talhandikappade klientens närmiljö om särdragen i kommunikationen. Som tolk för talhandikappade kan du fungera som producent av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänst för talhandikappade men också enligt andra lagar. Förutom Fpa kan till exempel rättsväsendet, läroinrättningar, skolor, privata föreningar eller övriga instanser fungera som beställare av tolktjänster för talhandikappade och som arbetsgivare. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt behov vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A.
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

OBS! Examensförberedande utbildningen startar om det finns tillräckligt antal studerande som deltar i utbildningen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN:

Therese Lerstrand, tfn 050-438 49 54 eller

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h