Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Utbildningsort eller område

 • Pedersöre
 • Vasa

Ansökningens startdatum

 • 26.04.2017

Utbildningens startdatum

 • 11.09.2017

Ubildningens begynnelsetermin

 • Hösten 2017

Utbildningens längd

 • 1,5 - 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 • Veckslutsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 €

Kostnader för den förberedande undervisningen

 • 528 €

Examensgrunderna

 

Målgrupp

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård.

Utbildningens Innehåll

Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård består av två obligatoriska examensdelar och två valbara examensdelar. Av de valbara examensdelarna ska minst en del vara examensdelen 3 eller 4. Examen har avlagts då alla fyra examensdelarna är avklarade med godkänt resultat.

Obligatoriska examensdelar:
1. Mentalhälsoarbete och missbrukarvård
2. Användning av metoderna för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Valbara examensdelar varav du ska välja två
3. Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland barn och unga
4. Mentalhälsoarbete och missbrukarvård bland äldre
5. Examensdel från en yrkesexamen
6. Examensdel från en annan specialyrkesexamen

Utförande av fristående examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du avlägger examen. Vi handleder dej som har lång erfarenhet inom yrket att avlägga examen direkt genom att delta i examenstillfällen eller att delta i examensförberedande utbildning. Du får handledning både inför examenstillfällena och i dina studier. Den examensförberedande utbildningen består av när-, och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den examensförberedande utbildningen pågår cirka 1,5 - 2 år beroende på din personliga examensplan.

Det här kan du jobba som

Den som avlagt specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar i olika uppgifter inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård som utförs inom social- och hälsovårdsbranschen och som kräver särskild kompetens. De arbetar i service inom öppen vård och på institutioner som upprätthålls av offentliga och privata aktörer, tredje sektorn och sammanslutningar. De som har avlagt examen behärskar på ett djupt plan arbetsprocessen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård och de arbetssätt som krävs i den.

I arbetet ligger tonvikten på professionell, målinriktad växelverkan och det krävs förmåga att bemöta klienter eller patienter och deras anhöriga i mentalhälsoarbete och missbrukarvård där man främjar hälsan, förebygger, vårdar och rehabiliterar. De som har avlagt denna examen fungerar som sakkunniga inom sitt eget arbete och utvecklar arbetet. De har det kunnande som behövs i olika ansvarsuppgifter på sin arbetsplats. För att de ska kunna delta i utvecklingen av kvaliteten på arbetet krävs att de har förmåga och vilja till ständig utvärdering och utveckling av det egna och arbetslagets verksamhet samt till intern företagsamhet.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Samarbete med andra aktörer

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

Internationalisering

Utbildningsstyrelsen har producerat tillägg till slutbetyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). I tillägget till slutbetyg för yrkesinriktad examen ingår ytterligare uppgifter om studiernas innehåll och den yrkesbehörighet och kompetens som utbildningen ger. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. Du får tillägg till slutbetyg från läroanstalten. Du kan också själv skriva ut tilläggen från Utbildningsstyrelsens webbsida.

Mer information om att ansöka

Ansökan sker elektroniskt via YA:s webbsida.Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dig till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

Beskrivning av antagningsgrundStuderande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

Typ av inträdesförhör

Intervju och diskussion 

Plats för urvalsprov: Vasa/Pedersöre

Beskrivning av urvalsprov:

Intervju och diskussion

Förfrågningar

Utbildare Yvonne Druveus, Tfn 044-750 32 36

Uppdaterat:

fredag, 28 april 2017

suomeksi 30hineenglish 30h