YA lediganslår tjänsten som utbildningschef för Naturbruk

YA lediganslår tjänsten som utbildningschef för Naturbruk, placeringsort Vasa

Utbildningschefen ansvarar för det praktiska förverkligandet inom sin resultatenhet.

Behörighetsvillkoren är de samma som för undervisningspersonal.

Utbildningschefen har som uppgift att inom sitt område

  • leda, övervaka och samordna verksamheten
  • ­utveckla utbildningen i samråd med avdelningens lärare och utbildare
  • ­bistå biträdande rektor i utvecklandet av resultatenhetens verksamhet
  • ­ansvara för personalens välmående
  • ­ansvara för uppföljandet av kollektivavtal
  • ­utföra vid behov övriga av förman givna uppgifter

Utbildningschefens anställningsvillkor följer det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

För tjänsten värdesätter vi tidigare erfarenhet av förmanskap. Vi förutsätter erfarenhet av motsvarande uppgifter, målmedvetenhet, organisationsförmåga, ekonomiskt kunnande, samarbetsförmåga samt vilja att utveckla verksamheten och det pedagogiska arbetet.

Tjänsten besätts från 1.1.2015 tillsvidare.

Ansökningarna jämte kopior på samtliga intyg ska vara oss tillhanda senast tisdagen den 16.12.2014 kl.12. Adress: Yrkesakademin i Österbotten, Anette Railio, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa eller

Närmare information om tjänsterna ger rektor Maria Slotte 044-750 3267 eller

suomeksi 30hineenglish 30h

suomeksi 30hineenglish 30h