Yrkesexamen inom hushållsservice

Yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar med respekt för kunderna samt deras familjemedlemmar och hem.  De beaktar kundernas självbestämmanderätt samt seder, vanor, önskemål och valfrihet. Arbetet med kunderna förutsätter god interaktionsförmåga, initiativförmåga, pålitlighet, finkänslighet och ansvarskänsla.

 

Ansökningens startdatum

  • 01.12.2016, nonstop ansökan

Ubildningens begynnelsetermin

  • enligt avtal

Utbildningens längd

  • 1,5 år

Undervisningstid

  • Dagtid
  • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

  • Flerformsundervisning
  • Handledda studier
  • Självständiga studier

Examensavgift

  • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

  • 396 €

Målgrupp

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som siktar på ett serviceyrke i kunders hem som egenföretagare alternativt att bli anställd av ett företag, en förening eller en offentlig arbetsgivare som producerar service.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen inom hushållsservice består av en obligatorisk examensdel och valfria examensdelar. Examen är komplett när du avlagt de obligatoriska examensdelarna och två valfria delar med godkänt resultat.

 Obligatoriska examensdelar:
1.Produktion av städservice i hemmen

Valfria examensdelarna, varav du skall välja två:
2. Produktion av assisterande service och skötsel av ärenden
3. Produktion av textil- och klädvårdsservice i hemmen
4. Produktion av kostservice i hemmen
5. Produktion av gårdsplans- och trädgårdsservice
6. Arbete som företagare
7. En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Yrkeskunniga inom hushållsservice arbetar med respekt för kunderna samt deras familjemedlemmar och hem. De beaktar kundernas självbestämmanderätt samt seder, vanor, önskemål och valfrihet. Arbetet med kunderna förutsätter god interaktionsförmåga, initiativförmåga, pålitlighet, finkänslighet och ansvarskänsla. Den som avlagt yrkesexamen inom hushållsservice utför olika vardagliga hushållsarbeten på ett professionellt och högklassigt sätt i kunders hem. Till arbetet kan också höra att sköta ärenden samt eventuellt att ordna stimulerande aktiviteter och hobbyverksamhet. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas vid Yrkesakademins enheter i Österbotten, alternativt eller parallellt vid enheten i Jakobstad Sofiedahlsgatan 20, enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A och vid enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1.
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg, tfn 044-750 32 21 eller

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h