Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom

Specialhandledare av barn och ungdom har i sitt arbete krävande uppgifter som gäller fostran, handledning och organisation. De allmänna mänskliga rättigheterna, lagen om likabehandling, barnskydds- och ungdomslagen utgör grunden för den specialpedagogiska handledningen och yrkesetiken inom branschen. Specialhandledarna utnyttjar sina styrkor och utvecklar en ledarstil som passar deras personlighet.

 

 Artikel:

Yrkeskunskap en färskvara

Årets vuxenstuderande nöjda med sin studietid

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58 

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande och personer som har sikte på att arbeta som handledare av barn och ungdomar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom består av tre obligatoriska och fyra valfria examensdelar, av vilka du väljer en av de två första samt en av de två övriga. Examen är komplett när du avlagt de obligatoriska examensdelarna och minst två valfria delar med godkänt resultat.

Obligatoriska examensdelar:

1.Yrkesverksamhet inom specialhandledning av barn och ungdom
2.Stärkande av individens och gemenskapens delaktighet
3.Kulturell mångfald i handledningen

Valfria examensdelarna, varav vilka du skall välja två:

4.Handledning och stöd till barn med särskilda behov och deras familjer
5.Handledning och stöd till ungdomar med särskilda behov och deras familjer
6.Examensdel ur en annan examen
7.Arbete som företagare

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Som specialhandledare av barn och ungdom fungerar du som professionell handledare. Du respekterar och utnyttjar alla former av olikhet och kulturell mångfald. Du värnar om principerna för engagerande, stärkande och tillitsfull samverkan. Som specialhandledare av barn och ungdom kan du arbeta inom specialungdomsarbetet, i arbeten som kännetecknas av kulturell mångfald, i verkstäder och aktivitetscenter för ungdomar och specialgrupper, inom barnskyddet, på institutioner och sjukhus, inom frivillig- och organisationsverksamhet, inom barnomsorgen, i församlingens barn- och familjearbete, i skolor, inom eftermiddagsverksamheten, vid fritidscenter, i företag på området och som självständig företagare. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

UTBILDNINGSORT

Enheten i Vasa, Campus Kungsgården

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk! Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

OBS! Examensförberedande utbildningen startar om det finns tillräckligt antal studerande som deltar i utbildningen.

 

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion
Plats för urvalsprov: Vasa

FÖRFRÅGNINGAR:

Utbildningens kontaktperson

Carina Kekäle, tfn 050-407 00 54

Stina Evars, tfn 044-750 32 50

Kontakt för den förberedande utbildningen

Kia Snellman, enheten i Vasa, tfn 044-750 32 09 eller

 

 

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h