Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

 Den som avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare kan arbeta med olika uppgifter inom social- och hälsovården eller andra uppgifter där det krävs kunskaper i arbete bland missbrukare.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2017

  Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 1,5 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 396 €

Examensgrunderna

 

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande samt personer som har sikte på att arbeta inom missbrukarvården

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Den som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför sådant arbete som krävs av yrkespersoner inom social- och hälsovården och som regleras av lagstiftningen, riktlinjerna och yrkesetiken inom branschen.

I arbetet utgår man från klienten och respekterar människan. Arbetet betonar professionell och målinriktad växelverkan samt en förmåga att bemöta människor i olika åldrar och olika livssituationer.

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare består av två obligatoriska och minst två valfria examensdelar. Minst en valfri examensdel ska väljas bland examensdelarna 3 - 5. Examen är klar då du avlagt alla obligatoriska och minst två valfria examensdelar med godkänt vitsord.

          Obligatoriska examensdelar:

 1. Yrkesmässig verksamhet bland missbrukare
 2. Klientverksamhet inom missbrukarvården

  Valfria examensdelar av vilka du skall välja två:
 3. Förebyggande arbete bland missbrukare
 4. Rehabiliterande arbete bland missbrukare
 5. Skadereducerande missbrukarvård
 6. Att verka som företagare inom missbrukarvård
 7. En examensdel från en annan yrkesexamen
 8. En examensdel från en specialyrkesexamen

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Den som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför sådant arbete som krävs av yrkespersoner inom social- och hälsovården och som regleras av lagstiftningen, riktlinjerna och yrkesetiken inom branschen. I arbetet utgår man från klienten och respekterar människan. Arbetet betonar professionell och målinriktad växelverkan samt en förmåga att bemöta människor i olika åldrar och olika livssituationer. Personer som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför klientarbete i yrkesövergripande arbetsgemenskaper och nätverk på sitt eget ansvarsområde inom social- och hälsovården t.ex. inom rehabiliteringsenheter för missbrukare, inom hemvården, mentalvården, ungdomsarbetet, barnskyddet, diakonin, folkhälsoorganisationerna och frivilliga föreningar. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. Examenskommissionen är en viktig samarbetspart inom fristående examen och diskussioner för även med andra examensarrangörer. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet.

Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt behov vid Yrkesakademins enheter i Österbotten, alternativt vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A eller vid enheten i Närpes, Ängskullsvägen 1

En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

OBS! Examensförberedande utbildningen startar om det finns tillräckligt antal studerande som deltar i utbildningen.

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON

Ebba Granström, tfn. 044-750 3291

KONTAKT FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN

Yvonne Druveus, tfn. 044-7503236

TYP AV INTRÄDESFÖRHÖR

Intervju och diskussion. Plats för urvalsprov: Vasa/Pedersöre

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h