YrkesKunnig i Österbotten 2011-2012

Målgrupp
Undervisnings- och stödpersonal

Målsättning
I Österbotten görs för tillfället ingen gemensam kartläggning av personalens kunnande och utvecklingsbehov. Detta gör att vi exempelvis inte samarbetar gällande hur fortbildningar planeras, koordineras och genomförs enligt individuella, lokala och regionala behov.

Via projektet vill vi testa kartläggningsinstrument och utveckla dem enligt våra specialbehov. Vidare kommer vi på basen av resultaten koordinera utbudet av och informationen om utbildning och fortbildning för undervisnings- och stödpersonalen, så att deras kompetens och mångprofessionalitet utvecklas i ett omfattande samarbete.

Inom ramen för projektet stävar vi till att göra tre grundläggande kartläggningar:

  • Testa och undersöka lämpliga program för personaladministration i andra stadiets yrkesutbildning. Dessa program skall vara uppgjorda med tanke på analyser av personalens utbildning och kompetens.
  • Genomföra lokala kartläggningar av undervisningspersonalens, ledningens, studerandevårdens och stödpersonalens utbildningsnivå och kompetensbehov. Utredningarna görs med hjälp av utvecklingssamtal och enkäter.
  • Utarbeta en systematik kring upprätthållandet och utvecklingen av personalens yrkeskompetens och -kunnande, vilken genererar klara och bestående nätverk och strukturer för ordnandet av fortbildning.

I förlängningen kommer projektparterna YA! och Optima att ha uppgjorda utvecklings- och utbildningsplaner. Dessa planer skall årligen följas upp och revideras vid de personliga utvecklingssamtalen. Planerna skall även ligga som grund för ansökan om fortsatt finansiering av fortbildning i framtiden.

YA! och Optima kommer inom ramen för projektet att även söka samarbetspartners bland andra utbildare i Svenskfinland. Programmet Kunnig kommer att erbjuda ypperliga möjligheter i Svenskfinland att utnyttja de knappa resurserna för fortbildning på ett effektivare sätt. Även möjligheterna att t.ex. ordna kurser, som skulle locka för få deltagare enbart i Österbotten ökar.

 

 

 

 

 

 

suomeksi 30hineenglish 30h

Finansiär:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Partner:

Optima

Projektstart: 01.05.11 Projektavslut: 31.12.12 Kontaktperson: YA! Rainer Böling, 050 553 0336, / Optima Fjalar Fors, 044 721 5309,

suomeksi 30hineenglish 30h