Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Värdegrunden för äldreomsorgen är äldres människovärde och självbestämmanderätt. Den som avlagt examen respekterar de äldres rättigheter, självständighet, integritet och unikhet. De stödjer de äldres delaktighet i planering och beslutsfattande som gäller deras vård och ger genom sitt arbete en positiv bild av åldrande och ålderdom.

 

Ansökningens startdatum

 • 01.12.2016

Nonstop, startdatum okänt

Ubildningens begynnelsetermin

 • Enligt avtal

Utbildningens längd

 • 2 år

Undervisningstid

 • Dagtid
 • Kvällsundervisning
 

Undervisningsform

 • Flerformsundervisning
 • Handledda studier
 • Självständiga studier

Undervisningsplats

 • Distansundervisning
 • Närundervisning
 • Virtuell läromiljö

Examensavgift

 • 58

Kostnader för den förberedande utbildningen

 • 528 €

MÅLGRUPP

Personer som arbetar inom branschen och önskar stärka sitt kunnande inom äldreomsorgen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Specialyrkesexamen i äldreomsorg består av tre obligatoriska och fyra valfria examensdelar. Examen är klar då du avlagt alla obligatoriska och minst en valfri examensdel med godkänt vitsord. Ifall du tidigare har avlagt en examensdel i företagsamhet som motsvarar examensdel 6, kan den erkännas som valfri examensdel.

          Obligatoriska examensdelar:

 1. Att arbeta som ansvarig inom äldreomsorgen
 2. Att arbeta i ett servicenätverk
 3. Att stödja äldres hälsa och funktionsförmåga

  Valfria examensdelar av vilka du skall välja en:
 4. Att vårda sjuka äldre
 5. Att stödja äldre med minnesstörningar
 6. Att arbeta som företagare inom äldreomsorgen
 7. Att vårda döende

DET HÄR KAN DU JOBBA SOM

Då du avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg kan du arbeta som sakkunnig med olika uppdrag inom äldreomsorgen inom social- och hälsovård eller rehabilitering. Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde i de äldres hem, på dagcenter, servicehus och äldrecenter samt hälsovårdscentraler och sjukhus. Du kan också arbeta som sakkunniga i organisationer och verksamhetsmiljöer som erbjuder stimulerande verksamhet och handledning för äldre för att främja de äldres välbefinnande, aktiva delaktighet och sociala trygghet. Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER

Examen och förberedande utbildning förverkligas i nära samarbete med arbetslivet. I samarbete med examenskommissionen, andra examensarrangörer och arbetslivet utvecklar Yrkesakademin i Österbotten examensarrangemangen. Andra samarbetsparter är läroavtalsbyråer och arbetskraftsmyndigheter.

HUR NÅR DU FRAM TILL EXAMEN

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som examen kräver. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och den planeras utgående från dina behov. Den förberedande utbildningen pågår cirka två år beroende på din personliga examensplan.

STUDIEORT

Utbildningen ordnas enligt behov vid Yrkesakademins enheter i Österbotten, eventuellt parallellt vid två enheter såsom vid enheten i Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A och vid enheten i Pedersöre, Sursikvägen 41 i Bennäs
En del av utbildningen förläggs till utbildningsplattformen Fronter.

MER INFORMATION OM ATT ANSÖKA

Ansökan till Pedersöre sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Ansökan till Vasa sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Ansökan till Närpes sker med E-ansökningsblankett i denna länk!

Därefter blir du kontaktad av en utbildare vid Yrkesakademin som handleder vidare och kallar dej till en första träff för att diskutera dina möjligheter att studera och avlägga examen.

BESKRIVNING AV URVALSPROV:

Intervju och diskussion

 

BESKRIVNING AV ANTAGNINGSGRUND

Studerande antas enligt lämplighet för yrket utgående från beskrivningar över det specifika yrket i de nationella examensgrunderna. Antagningen påverkas även av SORA-lagstiftningen som gäller för vissa utvalda examina. Personlig tillämpning betyder att du får handledning, rådgivning och annat stöd utgående från din egen situation när du ska avlägga examen och delta i examensförberedande utbildning.

UTBILDNINGENS KONTAKTPERSON:

Utbildningens kontaktperson
Utbildare Carola Sjöström, tfn 044-750 31 46

Kontakt för den förberedande utbildningen

Utbildare Carola Sjöström, tfn +358 447503146 eller Enheten i Pedersöre Utbildare Johanna Nyby, tfn 044-750 32 92 eller Enheten i Gamla Vasa

Utbildare Britt-Marie Lindqvist, tfn +358 50-407 00 57 eller Enheten i Närpes

 

 

Uppdaterat:

torsdag, 09 februari 2017

suomeksi 30hineenglish 30h