Antimobbingsplan

En studerande har rätt till en trygg studiemiljö

(Lagen om yrkesutbildning 630/1998)

Målsättning

Varje enskild studerande som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall veta att YA! vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att särbehandlingen skall upphöra. Den studerande skall även få stöd att bearbeta sina upplevelser.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är ofta förstadiet till mobbning. Exempel på kränkningar är:

 • Hån, ovänlighet eller förolämpningar
 • Förtal
 • Medvetet sabotage
 • Miner
 • Utfrysning, behandla någon som luft
 • Sexuella trakasserier
 • Rasism
 • Text och bilder via dator, mobil, lappar m.m.

All personal skall reagera på kränkande behandling!

Det är viktigt att skolans personal ingriper direkt då en studerande upplever sig ha blivit kränkt. Reagera genom att prata med den som kränker. Namnge handlingen som du upplever som kränkande, kritisera handlingen och säg vad som är önskvärt i fortsättningen. Rapportera alltid om kränkande behandling till gruppansvariga läraren (GA) på ungdomsutbildningen eller utbildaren på vuxenutbildningen.

Vad är mobbning?

Det är mobbning när en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. Det kan handla om verbala hot och hån, fysiska handlingar som sparkar, knuffar eller hotfullt kroppsspråk samt handlingar utan ord, t.ex. grimaser. Mobbning på nätet eller via telefon förekommer i form av kränkande meddelanden, filmer, fotografier (som även kan vara manipulerade) skvaller eller lögner. Det kan också vara fråga om att agera i någon annans namn.

Hur förebygga?

All personal bör tillsammans förebygga kränkande behandling och mobbning genom att skapa en atmosfär där man accepterar och respekterar varandra. Genom att uppmärksamma och iaktta sina studerande är det lättare att se om en studerande inte mår bra.

Hur upptäcks mobbning?

Mobbning kan upptäckas genom iakttagelser och diskussioner kolleger emellan eller genom direktkontakt med studerande. Mobbning kan även komma fram vid enkäter eller via kontakter med vårdnadshavare.

Åtgärder vid mobbning

Ett mobbningsfall berör hela studieområdet. Åtgärder vidtas gemensamt i en mindre grupp på studieområdet. Den gruppansvariga läraren/utbildaren tillsammans med minst en annan person bildar åtgärdsgruppen. Den andra personen kan vara kurator, avdelningschef, speciallärare, studiehandledare eller en annan lärare/utbildare.

1. Åtgärdsgruppen träffar enskilt den mobbade och utreder följande:

 • Vad har hänt?
 • När har det hänt eller brukar hända?
 • Var har det hänt?
 • Vem är inblandad?
 • Hur ofta händer det?

En person i åtgärdsgruppen fungerar som sekreterare och skriver ner allt som framkommer i diskussionen. Det är ytterst viktigt att diskussionen dokumenteras noggrant och undertecknas av åtgärdsgruppen. Det finns en färdig blankett att tillgå. All dokumentation i ärendet förvaras hos kuratorn/utbildaren.
Många fall av mobbning är direkta brott. Den mobbade skall då upplysas om sina rättigheter att föra ärendet vidare. Ärendet kan bli föremål för förundersökning hos polisen eller medling vid medlingsbyrån.

2. Om det tyder på mobbning tar åtgärdsgruppen ställning till följande:

 • Vilka ur personalen kommer att ingå i åtgärdsgruppen?
 • Vilken eller vilka studerande kommer åtgärdsgruppen att diskutera med?
 • Vad skall åtgärdsgruppen säga åt de studerande som vidtalas?

3. Åtgärdsgruppen träffar enskilt den/de som anses ha medverkat till mobbning

 • Åtgärdsgruppen träffar mobbaren och alla hans/hennes eventuella medlöpare enskilt, efter varandra. Se till att eliminera möjligheterna till att mobbaren och hans/hennes medlöpare kan diskutera ihop sig då de märker vad som är på gång. Situationen kan kompliceras av att de får ett tillfälle att komma överrens om en gemensam berättelse.
 • Samtalen med studerande dokumenteras med datum och underskrifter.

4. Åtgärder vid bekräftad mobbning

 • Uppmana alla gruppens lärare/utbildare att följa med hur situationen utvecklas.
 • Vid behov informera vårdnadshavare till studerande under 18 år.
 • Dokumentera vidtagna åtgärder med datum.
 • Vid återkommande mobbning kan det bli andra konsekvenser, exempelvis en skriftlig varning.

I många fall upphör mobbningen redan efter första samtalet men det är ändå viktigt att åtgärder sätts in och att uppföljning görs.

5. Uppföljning

 • För att säkerställa att den studerande har blivit hjälpt av skolans åtgärder skall uppföljning göras av åtgärdsgruppen minst 2 ggr efter att åtgärderna avslutats. Detta sker genom enskild diskussion med den mobbade, diskussioner med kolleger och eventuellt med den mobbades vårdnadshavare till studerande under 18 år.
 • Också mobbaren skall följas upp enskilt. Finns det någonting som mobbaren har förbättrat sedan åtgärdsgruppen tog tag i mobbningen skall detta uppmuntras. Man kan också diskutera om det finns det någonting som han/hon ännu kunde göra för att underlätta situationen för den mobbade?
 • Uppföljningen skall dokumenteras av åtgärdsgruppen med datum och underskrifter. När har mobbningen följts upp och vad har hänt efter att åtgärder vidtogs?
 • Då mobbningsärendet avslutas skall alla parter delges detta.

Ladda ner handlingsplanen som pdf-dokument.

 

 

 

 

 

Uppdaterat:

fredag, 18 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h