Disciplinära åtgärder

För upprätthållande av ordningen i yrkesläroanstalter gäller lagen om yrkesutbildning L 630/98 och förordningen om yrkesutbildning F 811/98.

Lagen om yrkesutbildning 630/98 • 34 säger följande om dina skyldigeter som studerande:
"En studerande ska delta i undervisningen ifall han inte har beviljats befrielse från den. En studerande ska utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt."

Lagen om yrkesutbildning 630/98 • 35 säger följande:
"En studerande som bryter mot ordningen, gör sig skyldig till fusk i studierna eller annars uppför sig olämpligt kan tillrättavisas genom disciplinärt straff. Disciplinära straff är skriftlig varning och avstängning av studerande från läroanstalten för högst ett år samt uppsägning av studerande från studenthemmet. Om en studerande är föremål för rannsakan med anledning av brott,kan han eller hon för den tid som rannsakan pågår avstängas från studierna om detta är motiverat med hänsyn till det brott som han eller hon gjort misstänks ha gjort sig skyldig till eller omständigheter som har samband med detta. Om förfarandet i det ärende som avse i moment 1 och 2 bestäms, utöver vad som är fastsällt i lagen om förvaltningsförfarande, genom förordning."

Förordning F 811/98 säger:
"Innan en studerande avstängs från läroanstalten för en viss tid, sägs upp från studenthemmet eller ges en skriftlig varning ska den handling eller försummelse som åtgärden grundar sig på preciseras, den studerande höras samt behövlig utredning skaffas. Innan en studerande avstängs från läroanstalten för en viss tid eller sägs upp från studenthemmet skall också den studerandes målsman höras. Innan ett beslut om förlust av studierätten enligt • 32 lagen om yrkesutbildning fattas, ska den studerande och hans eller hennes vårdnadshavare höras samt behövlig utredning skaffas. Över straff och förlust av studierätt ska ett skriftligt beslut utfärdas."

 Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

Uppdaterat:

måndag, 12 september 2016

suomeksi 30hineenglish 30h