Ordningsregler

Ordningsregler

På alla ställen där två eller flera människor möts bör man följa vissa regler för att samarbetet skall fungera. Alla inom YA! har rätt att bli bemött på ett respektfullt, korrekt och jämlikt sätt. Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbning och trakasserier. Målsättningen med YA:s ordningsregler är att skapa förutsättningar för trivsel, arbetsro och en trygg arbetsmiljö. Ordningsreglerna gäller alla studerande vid YA!

  1. Studerande deltar i undervisningen ifall han inte har beviljats befrielse från den. Vid sjukdom anmäls frånvaron till ansvarig handledare.
  2. Studerande utför sina uppgifter samvetsgrant och uppträder korrekt. Studerande följer givna anvisningar gällande säkerhet och arbetarskydd, kommer ändamålsenligt klädda och har med sig överenskommen utrustning. 
  3. Alla vid YA! är ansvariga för att områden, utrymmen och inventarier hålls i god ordning. Eventuell skada som uppkommer skall anmälas till berörd lärare/utbildare/förman. Den som avsiktligen eller på ett vårdslöst sätt skadar inredningen eller annan egendom är ansvarig och ersättningsskyldig i enlighet med skadeståndslagen.
  4. Mobbning, våld och trakasserier får inte förekomma.Personligt kränkande material får inte delas ut eller spridas via mobiltelefoner, datorer, sociala medier eller internet
  5. På YA:s områden är det förbjudet att inneha farliga och förbjudna föremål. Med ett förbjudet föremål eller ämne avses föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller med vilka någons säkerhet kan äventyras. Likaså får man inte utan någon godtagbar orsak ha föremål som man lätt kan skada egendom med.
  6. På YA:s områden är det inte tillåtet att inneha, använda eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.
  7. YA:s skolområde är rökfritt vid följande verksamhetspunkter: enheten i Jakobstad-kultur, enheten i Pedersöre, enheten i Vasa och enheten i Närpes. Förbud mot tobaksprodukter gäller även e-cigaretter.
  8. Fusk i skriftliga arbeten eller motsvarande prestationer är förbjudet och leder till underkänd prestation samt skriftlig varning.
  9. Cyklar och motorfordon parkeras på anvisade platser. Vid körning på YA:s område iakttas försiktighet och trafikregler följs.

Inom YA reagerar vi på överträdelse mot ordningsreglerna, närmare anvisningar finns i:

Godkända av YA:s ledningsgrupp 08.12.2015 § 143

 

Tillämpningsanvisningar för ordningsregler vid Yrkesakademin i Österbotten YA!

1. Vi (personalen) reagerar på varje överträdelse med en tillrättavisning av den som gör överträdelsen och ger en tillsägelse. En studerande som stör undervisningen kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en tillställning som arrangeras av läroanstalten. En studerande kan ges en skriftlig varning om han eller hon stör undervisningen.
En studerande som beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventyrar någon annans hälsa eller säkerhet kan bli tillsagd att lämna klassrummet eller ett annat rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen, eller en tillställning som arrangeras av läroanstalten.
En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar, om det föreligger en risk för att säkerheten för en annan studerande eller person som arbetar vid läroanstalten eller i ett annat undervisningsutrymme äventyras av studerandes våldsamma eller hotfulla beteende eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av den studerandes störande uppförande.
Om handlingen eller försummelsen är allvarlig eller om den studerande fortsätter att uppföra sig olämpligt på det sätt som avses efter en skriftlig varning, kan den studerande avstängas från läroanstalten för viss tid, högst ett år.

2. Varje skada anmäls omedelbart till berörd lärare/utbildare/förman och ansvarsfrågan utreds av berörd personal. Den som åsamkat skadan är ersättningsskyldig.

3. Den som upptäcker mobbning samt trakasserier kontaktar omedelbart gruppansvarig/utbildare/kurator. De rutiner, som är nedtecknade i ”Handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning” tas omedelbart i bruk och blanketten ”mobbningsärenden” fylls i. Den som utövar mobbning, våld eller trakasserier bör vara medveten om att det är en brottslig handling som från YA:s sida kan leda till tillsägelse, skriftlig varning och avstängning för en viss tid, se ovan punkt 1.

4. Om en lärare/utbildare upplever att en studerande är påverkad skall läraren/utbildaren göra en helhetsbedömning av situationen. Ifall situationen så kräver kan studerande bli tillsagd att lämna klassrummet eller annat rum ifall någon annans hälsa eller säkerhet äventyras. Läraren/utbildaren tar en diskussion med studerande vid ett senare tillfälle angående incidenten. Studerande hänvisas till kurator eller hälsovårdare om misstanke för ett beroende föreligger samtidigt kan även hälsotillståndet utredas.  Se handlingsplanen mot rusmedelsanvändning.

5. Om en studerande påträffas rökande/snusande på YA:s områden informeras han eller hon om reglerna och ges en muntlig tillsägelse av den som gör iakttagelsen. Den som gör iakttagelsen tar upp namn, grupp och informerar GA/utbildare. Efter två rapporterade muntliga tillsägelser, kallas studerande till avdelningschef för diskussion och får en skriftlig anmärkning av avdelningschefen, vilket införs i Wilma. Om en studerande trots skriftliga anmärkningen bryter mot rökförbudet igen, ges en skriftlig varning.

6. Studerande skall komma i tid till undervisning, förseningar leder till muntlig tillsägelse. Klädseln skall vara ändamålsenlig – arbetskläder i verkstad och gymnastikkläder i gymnastiken, ifall studerande bryter mot detta ges en tillsägelse. Om beteendet fortsätter ges en skriftlig varning.

7. Skolan har uppgjort särskilda närvaroregler samt åtgärder som tillämpas då frånvaron är för stor, se Närvaroregler på intranet. Vid mycket stor frånvaro kan en studerande anses ha avbrutit sina studier. Avbrottet meddelas även hemkommunen samt Folkpensionsanstalten.

8. Studerande som gör sig skyldig till fusk underkänns i arbetet/provet samt får en skriftlig varning.

9. Störande bruk av elektroniska apparater tillåts inte, se åtgärderna i punkt 1.

10. Felparkeringar leder till tillrättavisning. Allvarliga trafikbrott polisanmäls, liksom egendomsskador.

Skriftlig varning utfärdas av biträdande rektor eller rektor.
Avstängning och indragning av studierätten för viss tid ges av disciplinutskottet.

 

Ledningsgruppens reviderade ordningsreglerna 26.8.2013

Uppdaterat:

torsdag, 18 februari 2016

suomeksi 30hineenglish 30h