BEDÖMNING AV FRISTÅENDE EXAMINA

Identifiering och erkännande av kunnande i fristående grund-, yrkes- eller specialyrkesexamina.

I en fristående examen identifieras och erkänns kunnande vid den personliga tillämpningen som är det arbetsskede som följer efter att en person har sökt till en examen och examensförberedande utbildning. YA! utreder på basen av betyg, intyg över specialkompetenser samt övriga utredningar vad en sökande kan från tidigare.

Om sökande har avlagt examen eller examensdelar av ikraftvarande grund-, yrkes eller specialyrkesexamen tidigare och dessa enligt examensgrunderna kan utgöra en del av examen, sänder YA! information om dessa till examenskommissionen. De examensgrunder för grund-, yrkes- och specialyrkesexamina som gäller från 1.8.2015 jämställs med de examensgrunder som gällde 31.7.2015. Uppgifterna om att betyget har sänt till examenskommissionen antecknas i den personliga examensplanen.

Om sökande har avlagt andra än tidigare nämnda examina eller examensdelar bedömer treparten om dessa motsvarar grunderna i den examen som nu avläggs Bedömarna gör ett bedömningsbeslut om erkännande. Uppgifterna om examensdelar som vilka förslag om erkännande lämnats till examenskommissionen antecknas i den personliga examensplanen.

Om sökande har övrigt kunnande som ingår i examen eller någon speciell examensdel (men saknar betyg på kunnandet) handleder YA! sökande direkt till examenstillfälle. Då behöver sökande inte delta i den examensförberedande utbildningen i den examensdelen.

Bedömning av kunnande vid examenstillfället

Examinandens kunnandet i en fristående examen bedöms vid examenstillfällen av tre parter: arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn (vanligen en utbildare/lärare). En av bedömarna är examensmästare.

Bedömarna som utbildats för sin uppgift bedömer examinandens yrkesskicklighet vid examenstillfället utgående från examinandens plan för examenstillfället. Yrkesskickligheten visas i verkliga arbetsuppgifter i arbetslivet. Bedömaren iakttar och observerar examinandens arbete i relation till examensgrunderna och skriver ner sin bedömning i en bedömningsblankett.

Det är viktigt att det på arbetsplatsen eller platsen för inlärning i arbetet är möjligt att visa så mycket som möjligt av den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen. Vid behov kan examinanden komplettera examenstillfället så att alla krav på yrkesskicklighet blir påvisade på ett tillförlitligt sätt. Intervju eller olika uppgifter kan vara sätt att komplettera de praktiska arbetsuppgifterna.

Bedömningen sker separat för varje examensdel och den ska vara systematiskt och omfatta kraven på yrkesskicklighet, föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna som finns i examensgrunderna. Examinanden ska också ges möjlighet till självvärdering av sina prestationer.

Utgångspunkten är att bedömningen genomförs med alla tre bedömare närvarande vid examenstillfället men bedömarna kan också sinsemellan komma överens om en arbetsfördelning.

Bedömningsmöte

När examinanden har visat sitt kunnande i alla krav på yrkesskicklighet i examensdelen och bedömningen är dokumenterad i bedömningsblanketten, samlas bedömningsgruppen till bedömningsmöte. Vid bedömningsmötet gör bedömarna ett bedömningsbeslut över vitsordet för examensdelen.

En fristående grundexamen bedöms i skalan berömliga (3), goda (2) och nöjaktiga (1). En yrkes- och specialyrkesexamen bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Rättelse och omprövning av bedömning av kunnande

En examinand kan begära rättelse av bedömarnas bedömningsbeslut. Examinanden begär skriftligen om rättelse inom 14 dagar från det datum då han eller hon har tagit del av bedömningsbeslutet. Examinanden har rätt att få kopior av de skriftliga dokument som hänför sig till hans eller hennes examen och andra dokument som använts vid bedömningen eller som grund för bedömningsbeslutet.  Om examinanden är missnöjd med bedömarnas beslut om rättelse vänder han/hon sig skriftligen inom 14 dagar från delgivningen av beslutet till examenskommissionen och begär omprövning av bedömning av kunnande.

 

Betyg över fristående examina

YA utfärdar examensbetyg och betyg över avlagd examensdel och svarar för att de motsvarar examensgrunderna och Utbildningsstyrelsens föreskrift om betyg. Betygen dateras den dag som examenskommissionen har sitt möte. Betyg över avlagd examensdel ges då examinanden ber om det eller har för avsikt att avlägga endast delar av examen. Betyg över avlagd examensdel är på sin plats också då en person trots upprepade försök inte har lyckats avlägga alla examensdelar med godkänt resultat, har avbrutit examen eller om examensprocessen drar ut på tiden.

Examenskommissionens ordförande och YA!s rektor undertecknar betyg.

Internationella bilagor till examensbetyg

Tillägg till slutbetyg är en bilaga till examensbetyg avsedd för internationellt bruk. Bilagan används i samma utformning i alla EU/EES-länder. Bilagan innehåller grundläggande uppgifter om avlagd examen, examensnivå samt den yrkeskompetens och färdighet som examen ger. Utbildningsstyrelsen rekommenderar att examensarrangören ser till att alla som har avlagt fristående examen i samband med examensbetyget får en internationell bilaga på minst ett främmande språk.

Bedömning av inlärning i utbildning som förbereder för fristående examen

Bedömning av inlärning i utbildning som förbereder för fristående examen

Inlärningen bedöms under den förberedande utbildningen, under inlärning i arbetet, i de teoretiska studierna vid läroavtal eller genom respons på webbaserade studier.

Genom bedömning av inlärning stöds de studerandes individuella sätt att strukturera, tillägna sig, behandla och bedöma de kunskaper de får i lärprocessen. Det är viktigt att studerande får respons på sin inlärning och tillsammans med utbildare och arbetsplatshandledare kan avgöra om kunnandet är på den nivån att studerande kan gå vidare till examenstillfälle.

Inlärning bedöms inte med siffror utan utbildarens/handledarens uppgift är att

  • -stödja och handleda för att studerande ska nå kraven på yrkesskicklighet (=handledande och uppmuntrande bedömning)
  • -att följa hur inlärningen går framåt och
  • -att utveckla studerandes förmåga till självvärdering.

Bedömningen av inlärningen i den förberedande utbildningen inverkar inte på bedömningen av examenstillfälle.
I deltagarintygen över utbildning som förbereder för fristående examen är utbildningens längd och innehåll angiven.

Uppdaterat:

torsdag, 25 augusti 2016

suomeksi 30hineenglish 30h