Studiesociala förmåner

STUDIESTÖD

Som heltidsstuderande har du rätt till studiestöd, som du ansöker om från FPA, gärna på nätet.

 • Kan sökas från och med månaden efter din 17-års dag
 • söks för hela studietiden
 • studiestödet förutsätter regelbundna studier (om studieprestationerna bedöms vara otillräckliga kan betalningen av studiestödet avbrytas)
 • beviljas från och med den månad du lämnat in din ansökan (ej bakåt, retroaktivt)
 • se mera info på www.fpa.fi

I studiestödet ingår

 • studiepenning
 • bostadstillägg
 • statsgaranti för studielån

Du ansöker om studiestöd via FPA:s e-tjänst, dit du loggar in med dina nätbankskoder eller mobil-ID. Mobil-ID får du från din telefonoperatör. Läs mera på www.fpa.fi/ansokan.

Ansökningsblanketterna kan även fås från skolans studiebyrå, dit den också kan returneras. Studiebyrån sänder då in din studiestödsansökan till FPA. Beslut från FPA skickas hem till studerande.

För mera information kan du kontakta YA:s studiebyrå eller besöka FPA:s hemsida.

SKOLRESESTÖD

Studerande kan ansöka om skolresestöd från FPA om

 • man reser dagligen (minst 7 enkelresor per vecka)
 • man har minst 10 km i ena riktningen mellan hem och skola
 • resekostnaderna överstiger 54€ per månad
 • sammanhängande studier är minst 18 dagar under en kalendermånad
 • skolresestöd ska SÖKAS SKILT FÖR VARJE LÄSÅR
 • studerande som har internatplats kan INTE söka om skolresestöd
 • skolresestöd kan också sökas för perioder med INLÄRNING I ARBETET, enligt samma villkor
 • kan sökas i eftersskott endast för EN MÅNAD BAKÅT (=en månad retroaktivt)

Mera information får du av våra studiebyråsekreterare eller på FPA:S hemsida.

Ansökningsblanketten kan även fås från studiebyrån, dit den också kan returneras. Studiebyrån sänder då in din skolresestödansökan till FPA. Beslut från FPA skickas hem till studerande.

RABATTKORT

med studiekort från Matkahuolto / VR, FSS r.f. (Finlands svenska skolungdomsförbund) eller SAKKI r.f. får du 50% rabatt på bussresor som är minst 80 km i en riktning, samt på tågresor. FSS:s och SAKKI:s kort ger också andra förmåner.

Mera information finns på respektive hemsida:

www.vr.fi/studiekort
www.skolungdom.fi/studiekort
www.sakkinet.fi

MÅLTIDER, SPECIALKOST OCH DIET

Som studerande inom grundläggande yrkesutbildning (ej fristående) har du rätt till en gratis måltid per skoldag. Du får närmare information om lunchen i början av läsåret. Om du studerar inom naturbruk och miljöområdet (unga) har du också rätt till avgiftsfri frukost och middag.

Om du behöver specialkost eller diet ska du meddela om detta till köksersonalen och uppvisa läkarintyg vid till exempel allergier. Det är viktigt att du följer kostvalet och meddelar kökspersonalen om eventuella förändringar eller om du är borta från skolan.

Från och med 25.8.2014 har vi i Campus Kungsgården övergått till ett system med "taggar" för studerande inom ungdomsutbildningen. "Taggarna" fungerar som betalningsmedel för lunchen. Orsaken till det nya systemet är att vi i Campus har många olika typer av studerande som har rätt till olika studiesociala förmåner och taggarna behövs för att personalen i matserveringen ska veta vem som har rätt till vilken studiesocial förmån.

STÖD INOM ARBETSKRAFTSPOLITISK UTBILDNING ELLER FRIVILLIG UTBILDNING

Arbetskraftspolitisk utbildning

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning finansieras av arbetsförvaltningen och är avgiftsfri för studeranen. Utbildningen är i främsta hand avsedd för personer som har fyllt 20 år och är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet.
Se mera info på www.mol.fi

Studier som stöds med arbetslöshetsförmån

Som arbetslös kan du också studera på eget initiativ. Du kan till exempel slutföra en examen som blivit på hälft. Du kan få arbetslöshetsskydd till frivilliga studier om

 • du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån
 • du fyllt 25 senast då studierna inleds
 • du har ett av TE-byrån konstaterat utbildningsbehov
 • du överenskommit om studierna i din sysselsättningsplan och
 • du studerar på heltid

På TE-byrån avgörs om studierna är sådana att de kan betraktas som arbetssökandens frivilliga studier. TE-byrån följer också med hur studierna framskrider. Studierna kan stödas i sin helhet men du kan få arbetslöshetsförmån som stöd för studierna för högst 24 månader per studiehelhet. Mer information hittar du på www.fpa.fi eller www.mol.fi

UTBILDNINGSFONDEN

För dig som är vuxenstuderande

En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd via utbildningsfonden. Från samma ställe har studerande som i form av en fristående examen avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen möjlighet att söka om yrkesexamensstipendium (efter avslutade studier). För mer information, gå in på www.koulutusrahasto.fi

Uppdaterat:

onsdag, 16 december 2015

suomeksi 30hineenglish 30h