• Närvårdare

  Närvårdare

  Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (GE)
  180 Kompetenspoäng

Utbildningsorter
 • Pedersöre
 • Vasa
 • Närpes
Kontaktperson
Enheten i Pedersöre
Gemensam ansökan:
Petra Söderling, studiehandledare tfn 044-750 32 88 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontinuerlig ansökan: 
Birgitta Källberg, samordnande lärare tfn 044-750 31 45 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten i Vasa
Gemensam ansökan:
Benita Wolin, studiehandledare tfn 050-518 51 14 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontinuerlig ansökan: 
Stina Evars, samordnande lärare tfn 044-750 32 50 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Enheten i Närpes:
Gemensam ansökan:
Barbro Lepistö, studiehandledare tfn 050-441 02 83 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kontinuerlig ansökan:
Ebba Granström, samordnande lärare tfn 044-750 32 91 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Urvalskriterier

Lämplighet för yrket i enlighet med beskrivningar i examensgrunderna
Hälsofaktorer som kan påverka antagning
Språknivå: A2.2

Alla sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprov 
Ifall du har annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov

Gemensam ansökan ( tidpunkter för våren 2019 meddelas senare)
Språkprov vid enheten i Pedersöre 
Språkprov vid enheten i Vasa 
Språkprov vid enheten i Närpes 

Inträdes- och lämplighetsprov vid enheten i Pedersöre 
Inträdes- och lämplighetsprov vid enheten i Vasa 
Inträdes- och lämplighetsprov vid enheten i Närpes 

Kontinuerlig ansökan:
Språkprov samt inträdes- och lämplighetsprov ordnas kontinuerligt

Utbildningen startar följande gång:

Januari 2019.Du kan också inleda dina studier enligt din personliga utvecklingsplan.

 

Du som söker via kontinuerlig ansökan kallas till en ansökningsdiskussion och har du annat modersmål än svenska kallas du också till ett språkprov.

Arbete och karriär

Närvårdarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Efterfrågan på vårdpersonal är stor och därför är närvårdarkompetensen ett trumfkort på dagens arbetsmarknad. Du arbetar i mångprofessionella team- och nätverk och kan använda dina språkkunskaper och din kulturkännedom i arbetet. 

Det kompetensområde du väljer inom närvårdarexamen beskriver mera ingående ansvarsområde och uppgifter i arbetet. 

Du kan arbeta med olika uppgifter inom vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård,  småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården. 

Arbetsplatserna kan finnas inom primärvården och specialsjukvården, bl.a. på bäddavdelningar, polikliniker, munhälsovårdsenheter, akutvård på grundnivå, perioperativa enheter, terminalvård eller hemsjukhus. Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Den som har avlagt examen kan också arbeta som egenföretagare, bl.a. inom fotvård.

Examen ger behörighet för studier som leder till högskolexamen och allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Yrkesutövare och studerande inom social- och hälsovården bör ha ett ikraftvarande vaccinationsskydd enligt Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Studeranden erhåller vaccinationsintyg från den egna hemkommunen eller av hälsovårdaren inom YA. Icke giltigt vaccinationsintyg kan utgöra ett hinder för genomförande av utbildningsavtalsperioder inom social- och hälsovårdens olika enheter.

Examensutbildning

Examen ordnas i samarbete med arbetslivet. Utbildningen förverkligas i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Examen består av examensdelar och inom ramen för dessa framgår kraven på yrkesskicklighet.

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). 
En yrkesinriktad grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng.

Kompetensområden inom Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen:

Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, närvårdare
Kompetensområdet för fotvård, närvårdare
Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, närvårdare
Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, närvårdare
Kompetensområdet för sjukvård och omsorg, närvårdare
Kompetensområdet för munhälsovård, närvårdare
Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, närvårdare
Kompetensområdet för akutvård på grundnivå, akutvårdare på grundnivå

Kompetensområdena innehåller fyra obligatoriska examensdelar, varav de två första examensdelarna är:

Arbete som främjar tillväxt och delaktighet samt
Arbete som upprätthåller välbefinnande och funktionsförmåga 

De två första examensdelarna inom Kompetensområdet för akutvård på grundnivå är 
Arbete som främjar hälsa, trygghet och välbefinnande samt 
Arbete som upprätthåller och främjar funktionsförmågan. 

De ovanstående två första obligatoriska examensdelarna ska avläggas med godkänt betyg i yrkesprov före yrkesproven i de två övriga obligatoriska examensdelarna i kompetensområdet.

De gemensamma examensdelarna är:
Kunnande i kommunikation och interaktion,
Kunnande i matematik och naturvetenskap och
Kunnande om samhället och arbetsliv.

Studierna ska inkludera valbara studier omfattande 15 kompetenspoäng i studierna.

Examen är klar när examensdelarna avlagts med godkänt resultat.

e-grunder

Vägen till examen/examensdel

Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår.

Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Specialkompetenser

Under utbildningen avlägger du specialkompetenser gällande
Första hjälp, Hygien samt Arbetssäkerhet inom social- och hälsovården

Utbildningen ordnas i flerform:

Dagtid/Kvällstid

Kostnader

40 € / termin

Europass

Du kan få ett tillägg till ditt betyg för internationellt bruk (Europass Certificate Supplement). Där framgår uppgifter om studiernas innehåll, yrkesbehörighet och kompetens. Europass-tillägg finns på finska, svenska och engelska. 

Samverkan

Examen/examensdelar och utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet, med andra yrkesutbildare och myndigheter samt även inom ramen för vårt internationella samarbete.

Kompetensområden

Kompetensområdet för akutvård på grundnivå
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för akutvård på grundnivå kan utföra ett säkert arbete i akutvårdstjänster i olika miljöer och sköta en akutvårdspatient i en ambulans och på jourmottagningen. De kan arbeta i patientens vårdprocess på polikliniker och i perioperativa vårdenheter. De kan i sitt arbete dra nytta av den kunskapsbas som förutsätts i akutvårdstjänst, vårdarbete för en jourpatient och i perioperativ vård samt kan utföra multiprofessionellt samarbete med myndigheterna. De kan beakta hur olika sjukdomar och skador inverkar på människans livsfunktioner och beteende. De kan ordna med psykosocialt stöd åt en akutvårdspatient och patientens närstående och åt övriga personer som varit med om händelsen. De kan i sitt arbete använda vårdredskap och apparater inom hälsovården, ombesörja dagligt underhåll av dem och ambulansen samt se till att de är i funktionsdugligt skick. De kan köra ambulans. De behärskar olika repositions- och stödbehandlingar som hör till immobiliseringsbehandlingen av patienten samt gipsning av de vanligaste skadorna i övre och nedre extremiteterna och kan handleda patienten i dem.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Följande examensutbildning startar januari 2019

Kompetensområdet ordnas vid YA:s enhet i Vasa
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för akutvård på grundnivå kan utföra akutvårdstjänster i olika miljöer. Typiska arbetsplatser är sjuktransportföretag eller räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker eller hälsocentralernas jourmottagningar samt operationsavdelningar vid universitets- eller centralsjukhus.
Kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård kan i sitt arbete främja mental hälsa och ett rusmedelsfritt liv, delta i förebyggande av problem med mental hälsa och missbruk samt förstärka mental- och missbrukarvårdklientens ställning. De kan planera, genomföra och utvärdera vård- och rehabiliteringsprocessen för mental- och missbrukarvårdsklienter och -patienter i olika åldrar. De kan utvärdera mental- och missbrukarvårdsklientens funktionsförmåga, förmåga att klara av aktiviteterna i det dagliga livet samt behov av trygghet och hjälp. De använder sig av kunskapsbasen för mentalhälsoarbete och missbrukarvård samt vård- och rehabiliteringsmetoder för mentalhälsoarbete och missbrukarvård i olika verksamhetsmiljöer.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Kompetensområdet Mentalhälsoarbete och missbrukarvård ordnas vid enheten i Vasa.
 
De som avlagt kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete som handlar om mänskliga relationer och det utförs tillsammans med klienten och patienten, hans/hennes familj samt med en multiprofessionell arbetsgrupp och övriga sakkunniga. Arbetet kräver att man drar nytta av den egna personligheten, fortgående utvecklar sig själv och sin självkännedom samt har förmåga att ha omsorg om sin egen arbetshälsa. Typiska arbetsplatser för dem som avlagt detta kompetensområde är olika enheter för mentalhälsoarbete och missbrukarvård endera inom den offentliga eller privata sektorn.
Kompetensområde för rehabilitering
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan resursbaserat handleda och stöda rehabiliteringen av olika rehabiliteringsklienter i olika åldrar samt främja klientens funktionsförmåga, hälsa och välfärd med ett rehabiliterande förhållningssätt som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för rehabilitering. De handleder klienten i aktiviteterna i det dagliga livet och utnyttjar olika kommunikationsmetoder i interaktionen och kommunikationen De som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan handleda klienten i motion som främjar hälsan. De kan tillämpa mätningar av funktionsförmågan som utförts av yrkeskunniga inom rehabiliteringsbranschen, göra test av funktions- och prestationsförmågan inom närvårdarens ansvarsområde samt handleda klienten i användning och anskaffning av nödvändiga hjälpmedel och hjälpmedel för dagliga göromål för rörelsehindrade. De kan dra nytta av klientens sociala nätverk och använda metoder för nätverksarbete samt stöda klienten att delta i verksamhet utanför hemmet som t.ex. arbets-, hobby- och fritidsverksamhet.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet Rehabilitering ordnas fram till 31.7.2018 vid enheten i Vasa

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för rehabilitering kan resursbaserat handleda och stöda rehabiliteringen av olika rehabiliteringsklienter i olika åldrar samt främja klientens funktionsförmåga, hälsa och välfärd med ett rehabiliterande förhållningssätt som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn
Kompetensområdet för munhälsovård
De som avlagt kompetensområdet för munhälsovård kan arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp inom servicesystemet för munhälsovård samt handleda klienter och patienter i användning av tjänsterna. De kan enligt aseptiska funktionsprinciper ha omsorg om vårdmiljöns funktionsberedskap samt om underhåll av instrumenten. De som avlagt kompetensområdet för mun- och tandvård kan utvärdera munnens hälsotillstånd hos klienter och patienter i olika åldrar och kan handleda klienter eller patienter att främja munnens hälsa. Närvårdarna deltar i undersökning av munnen, plombering och rotfyllning, tandborttagning och vård av tandköttsjukdomar som medlem i ett multiprofessionellt vårdteam. Dessutom kan de läkemedelsbehandlingen inom sin bransch. De kan använda den egna branschens grundinstrument,
arbetsmetoder och material, arbeta ergonomiskt samt identifiera hälsorisker som hör ihop med arbetet. De deltar även i vårdåtgärder inom tandreglering, munkirurgi, protetik och ockulsionsfysiologi med stöd av vårdteamet. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för mun- och tandvård.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet Munhälsovård ordnas vid YA:s enhet i Vasa
Följande examensutbildning startar januari 2019

Närvårdare som avlagt kompetensområdet för munhälsovård kan arbeta som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp inom servicesystemet för munhälsovård. Arbetsmiljöerna är offentliga och privata enheter för munhälsovård.

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta med:

- främjande av munnens hälsa inom social och hälsovårdsbranschen
- grundläggande vård av mun och tänder
- kariologisk och parodontologisk vård i tandvårdsenheter inom den offentliga sektorn samt privata tandläkar-mottagningar
- specialvård av mun och tänder-protetisk och munkirurgisk, ortodontisk och bettfysiologisk vård vid tandvårdsenheter inom den offentliga sektorn och vid privata tandläkarmottagningar
Kompetensområdet för sjukvård och omsorg
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De använder sig i sitt arbete av en tvärvetenskaplig kunskapsbas för sjukvård och omsorg. I arbetet poängteras främjande av klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebyggande och avvärjande av faktorer som utgör hot mot dem. De som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan handleda patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion samt genomföra läkemedelsbehandling. De kan främja klientens eller patientens interaktion med sin omgivning, förmåga att klara av aktiviteterna i det dagliga livet samt handleda och ge stöd att utreda olika sociala problem. Sjukvården och omsorgen förutsätter att närvårdaren självständigt kan fatta beslut och fortgående upprätthåller sin yrkesskicklighet.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet Sjukvård och omsorg ordnas vid
Enheten i Pedersöre
Enheten i Vasa
Enheten i Närpes

Följande examensutbildning startar i januari 2019.
 
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för sjukvård och omsorg kan som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp samt självständigt planera, genomföra och utvärdera klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. Typiska arbetsplatser är hälsocentraler, sjukhus, den privata hälsovården, åldringshem, servicecenters eller klientens hem.
Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. De kan handleda och stöda den äldre eller dementa människan i aktiviteterna i det dagliga livet och i beslutsfattande om det egna livet samt stöda hennes delaktighet tillsammans med närstående och samarbetsnätverk. I sin verksamhet kan de beakta klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De kan med sin verksamhet främja ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan handleda äldre och deras närmaste att främja fysisk och psykisk hälsa, tillägna sig hälsosamma levnadsvanor, använda arbetsmetoder som är rehabiliterande och främja funktionsförmågan och beakta arbetarskyddet. De kan utveckla sin yrkesskicklighet samt använda sig av den multiprofessionella kunskapsbasen för den egna branschen.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet för Vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) ordnas vid
Enheten i Pedersöre
Enheten i Vasa
Enheten i Närpes
Följande examensutbildning startar i januari 2019.
 
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) kan planera, genomföra och utvärdera vård och service som upprätthåller en äldre eller dement människas funktionsförmåga och främjar hennes rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer.

Typiska arbetsplatser för närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre (äldreomsorg) är hemvård, dagverksamhet, serviceboende och -centra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn.
Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för handikappomsorg. De respekterar en handikappad klients självbestämmanderätt, kan stöda hans/hennes delaktighet och identifiera sitt eget sätt att använda makt. De kan kommunicera med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De kan använda hjälpmedel för handikappomsorg och kan handleda klienten att använda dem på ett säkert sätt. De kan stöda och handleda den handikappade i främjande av klientens hälsa samt bemöta krävande klienter. De som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg kan tillsammans med klienten planera en trivsam och trygg boende- och livsmiljö för den handikappade klienten. Arbetet gäller mänskliga relationer och utförs tillsammans med den handikappade, hans/hennes närmaste samt den multiprofessionella arbetsgruppen. Arbetet kräver en kreativ problemlösningsförmåga samt en kontinuerlig utveckling av det egna arbetet.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning ordnas vid enheten i Pedersöre.
 
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för handikappomsorg har färdigheter att klientcentrerat planera, genomföra och utvärdera vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika handikapp och från olika kulturer samt kan fungera som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp. Typiska arbetsplatser för en närvårdare som avlagt detta kompetensområde är olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen
Kompetensområdet för vård och pedagogisk verksamhet för barn och unga
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i multiprofessionellt samarbete och i olika arbetsmiljöer. De kan även utföra vård och fostran av barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan handleda ett enskilt barn eller en enskild ung människa och olika grupper samt stöda interaktionen mellan barn och unga. De kan agera ansvars-fullt, barninriktat och familjecentrerat. De använder sig i sitt arbete av kunskapsbasen för vård och fostran av barn och unga. De som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan handleda familjer att utnyttja de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De kan främja barnets och den ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifiera riskfaktorer och förebygga att sådana risker uppstår.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.
Kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga ordnas vid enheten i Vasa
 
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga kan planera, genomföra och utvärdera vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i multiprofessionellt samarbete och i olika arbetsmiljöer.Typiska arbetsplatser för dem som avlagt kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga är olika verksamhetsmiljöer inom småbarnsfostran t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete
Kompetensområdet för fotvård
Närvårdare som avlagt kompetensområdet för fotvård kan planera, genomföra och utvärdera klientens fotvård. 

Närvårdaren kan agera i interaktion med klienten, klientens assistent och hälso- och sjukvårdspersonal i specialfrågor inom fotvård. Hen kan använda branschens arbetsmetoder, arbetsredskap och material och produkter samt utvärdera och utveckla sin verksamhet i fotvårdsarbete.

Examensutbildningen förverkligas i samarbete med arbetslivet.
Utbildningen sker i olika lärmiljöer och byggs även upp utgående från behov på arbetsplatserna.

Kompetensområdet för Fotvård ordnas vid enheten i Vasa

Följande examensutbildning startar i enlighet med din personliga utvecklingsplan.
 
Närvårdare, som avlagt kompetensområdet för fotvård, kan främja klientens fothälsa och arbeta inom fotvård.

Arbetsplatserna kan finnas inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Den som har avlagt examen kan också arbeta som egenföretagare inom fotvård. 
 

Välj annan utbildning

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS