Bild på studerande - Antagningsbrev lista

Klicka på rullgardinsrubrikerna för mer information!

Information till nya studerande 2019

De som är antagna i gemensam ansökan inleder sina studier enligt följande:

 • Enheten i Vasa, Närpes och Pedersöre, 5.8 
 • Enheten i Jakobstad, 12.8

I Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) stadgas om sk SORA-examina för vilka det i utbildning eller yrke ställs krav på säkerhet för minderåriga, patient- och kundsäkerhet eller krav ifråga om trafiksäkerhet.

I SORA-examina har utbildningsanordnaren rätt att begära en utvärdering av den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga, också om den studerandes hälsotillstånd eller funktionsförmåga förändras under tiden för inhämtandet av kunnande.

En omständighet som hänför sig till en sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning som studerande. Som studerande kan dock inte den antas som på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan genomföra utbildningsrelaterade praktiska uppgifter om kraven på säkerhet i examina så förutsätter och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. Om den studerande oberoende av stödåtgärder inom studerandeservice och -hälsovård och pedagogiska stödåtgärder inte kan fortsätta sina studier, strävar man till att hitta en lämplig utbildning, där den studerande kan avlägga en examen. Utbildningsanordnaren har för en SORA-examen dessutom rätt att dra in studierätten som en allra sista utväg.

Sökande som söker till en SORA-examen ska meddela om ett tidigare beslut om indragning av studierätt i yrkesutbildning, vid yrkeshögskola eller universitet.

Inom YA är det antagningen till studier i logistik, inom skogsbranschen och social- och hälsovårdsbranschen som påverkas av olika sjukdomar.

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier i logistik och inom skogsbranschen:

 • Diabetes som behandlas med insulin
 • Epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • Syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Sjukdom eller funktionsnedsättning i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och    utomhusarbete. 
 • Sjukdom i stöd- och rörelseorganen
 • Njursjukdomar
 • Psykisk ohälsa
 • Missbruk eller beroende av berusningsmedel

Följande sjukdomar kan vara ett hinder för studier inom social- och hälsovårdsbranschen:

 • en pågående obehandlad psykos eller  en depression som allvarligt  försämrar funktionsförmågan eller en  annan sjukdom som begränsar  psykisk hälsa och funktionsförmåga  som förhindrar deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • sjukdom i stöd‐och rörelseorganen,  en skada eller annan sjukdom som  begränsar fysisk hälsa och  funktionsförmåga och som förhindrar  deltagande i praktiska uppgifter i  anslutning till utbildningen  en hudsjukdom som begränsar  funktionsförmågan såsom ett kroniskt  eksem som förhindrar deltagande i  praktiska uppgifter i anslutning till  utbildningen
 • sjukdom som smittar via blod som  kan begränsa deltagande i praktiska  uppgifter i anslutning till utbildningen
 • missbruk eller beroende av  berusningsmedel. 

Mera info om krav på hälsotillstånd enligt examen finns i Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-5-2018 (pdf).

Ordningsregler för internaten

Att bo på internatet är en avgiftsfri förmån som kan beviljas åt YA:s studerande. Studerande som tilldelats internatsplats förväntas att följa ordningsreglerna och delta regelbundet i undervisningen.

Internatets ordningsregler gäller alla personer som bor på internatet samt deras gäster. Den som bor på internatet är skyldig att informera sina gäster om internatets ordningsregler och säkerhetsrutiner.

 1. Alla har rätt att bli bemötta på ett respektfullt, korrekt och jämlikt sätt. Vi visar hänsyn och tar avstånd från alla former av våld, mobbning och trakasserier.
 2. För att studiero och tillräcklig sömn skall garanteras, ska det vara tyst såväl inom som utomhus, mellan klockan 22.00 och 07.00 alla dagar.
 3. Det är tillåtet att ha gäster på internatet till klockan 22.00. Utomstående får inte övernatta på internatet utan tillstånd av internatpersonalen.
 4. Vistelse på internatet under veckoslut mellan fredag klockan 17.00 och söndag klockan 17.00 samt under andra ledigheter är förbjudet. Undantag är studerande med lång skolväg eller studerande som på förhand på grund av skälig orsak fått tillstånd av internatspersonalen.
 5. Studerande på internatet ansvarar för det egna rummet, lägenheten och internatets gemensamma utrymmen. Det är förbjudet att göra hål i väggarna eller på något annat sätt orsaka skada i lägenheten eller på inventarier m.m. Fel och brister i lägenheten anmäls till internatspersonalen vid mottagandet av utrymmena samt genast då fel och brister uppkommer. Det som avsiktligt förstörts ska ersättas.
 6. Alla som bor på internatet städar själva sina rum, kök, wc och dusch samt det allmänna utrymmet. Uppföljning av städningen sker veckovis.
 7. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ha farliga och i lag förbjudna föremål på internatet. Med ett förbjudet föremål eller ämne avses t.ex. vapen, ammunition, brandfarliga vätskor. Med hänsyn till brandrisk är det inte heller tillåtet att ha levande ljus på internatet.
 8. Tobaksrökning och annan användning av tobaksprodukter är förbjudet på internatet och skolområdet. Förbud mot tobaksprodukter gäller även e-cigaretter.
 9. Internatet är rusmedelsfritt, dvs. innehav och användning av alkoholhaltiga drycker och andra rusmedel samt att uppträda påverkad av dylika är absolut förbjudet på internatet och skolområdet.
 10. Parkering av fordon och cyklar är tillåten endast på anvisade platser. Vid körning på YA:s område iakttas försiktighet och trafikregler följs.
 11. Det är inte tillåtet att ha husdjur med sig på internatet.

Tillämpning

 • Rätten att bo på internat är en förmån som vid YA beviljas den som studerar på heltid och som regelbundet deltar i undervisningen.
 • Till internatets område räknas hela skolområdet.
 • I Vasa följer internatspersonalen upp städningen på onsdagar från kl. 19.00. I Närpes sker uppföljningen av städningen på torsdagar från kl. 19.00.
 • Nycklar till internatet ges mot en nyckelpant på 200 euro. Nyckelpanten återbetalas när erhållna nycklar återlämnas om det inte finns andra ersättningsanspråk från internatet. För varje borttappad nyckel debiteras 50 euro/nyckel.
 • Planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt tillämpas vid brott mot ordningsreglerna.
 • Om studerande avstängs för viss tid från studier eller internatet, är det förbjudet att överhuvudtaget vistas på internatet under den tid som han eller hon är avstängd.
 • Vid fall som berör barnskyddet kontaktas även kurator och hälsovårdare, t.ex. vid alkoholanvändningen hos minderåriga.

Övervakning av ordning

Vid läroanstalten arbetar internatpersonal, som ansvarar för ordningen på internatet. Störningar och skador på skolans egendom och andra missförhållanden anmäls omedelbart till internatpersonalen. Vid brådskande fall kan även fastighetsskötare, städare eller annan personal kontaktas.

Samkommunstyrelsen 14.06.2018 § 64

Kontaktuppgifter

Vasa

Mer information ger internatshandledarna Johanna Ingo, Simon Liljenfeldt och Jimmy Östervik

Tfn 050-432 74 84

Närpes

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information ger internatshandledare Birgitta Berglund och Mickael Marins, Tfn 050-402 41 81

Vasa/Närpes

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Byråchef Camilla Källberg, tfn 050-438 49 50,
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För utskrift:  pdf Internat ordningsregler (142 KB)

Antagningsbrev branschvis

Bästa blivande studerande inom bilbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 155 €)

 • Helhalare 65 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €

Litteratur (ca 135 €)

 • Basbok 55 €
 • Övrig studielitteratur 80 €

Fordonsmeknikerns basverktyg (ca 450 €)

 • Skjutmått
 • Sidavbitare
 • Kombitång
 • Polygriptång
 • Näbbtång
 • Skruvmejselserie, 6 st
 • ½ hylsserie, 53 delar
 • ¼ hylsserie, 42 delar
 • Dornserie, 7 st
 • Sexkant nycklar, långa
 • Torxnycklar, långa
 • Ringnycklar, serie 8-19 mm 11 st
 • Hammare, 500 gr
 • Verktygsback
 • Skyddshandskar, 12 par
 • Skyddsglasögon
 • Led lampa
 • Hörselskydd
 • Hylsserie

Tillval (ca 250 €)

 • Spärr ringnyckelserie, 7 st
 • Spärr ringnyckelserie, 12 st
 • Pipnycklar, 7 st
 • ½ fälghylsserie, 5 st

För utskrift:  pdf Tilläggsutrustning BILBRANSCHEN

Bästa blivande studerande inom logistikbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 330 €)

 • Skyddskläder 250 €
 • Skyddsskor 80 €

För utskrift: pdf Tilläggsutrustning LOGISTIK

Bästa blivande studerande inom byggnadsbranschen/Vasa

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Mera info ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 270 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
 • Arbetsväst 60 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Litteratur (ca 94 €)

 • Yrkesritning för byggbranschen 44 €
 • Träarbeten inom husbyggnad 90 €
 • Mapp, passare, gradskiva, skallinjal, stiftpennor 20 €

Byggarens basverktyg (ca 520 €)

 • Verktygsback
 • Handsåg
 • Sticksåg
 • Bågfil
 • Dorn
 • Vinkel
 • Bitsserie
 • Måttband, 5m-8m
 • Stämjärnsserie, 4 st olika bredder
 • Yxa
 • Kofot
 • Skruvmejselserie, PH,PZ, rakspår
 • Skruvtving
 • Mattkniv
 • Murarlina
 • Najkrok
 • Hammare 16 oz
 • Smygvinkel
 • Gipshyvel
 • Spättlina + färg
 • Vattenpass, 60 cm
 • Pryl
 • Kniv
 • Diamantbryn
 • Borrserie, 3-10mm
 • Sänkborr
 • Sidavbitare
 • Ullkniv
 • Autogrip
 • Skruvdragare, ackuborrmaskin

För utskrift:  pdf Tilläggsutrustning BYGGNADSBRANSCHEN

Bästa blivande studerande inom byggnadsbranschen/Närpes

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Mera info ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 890 €)

 • Spikväst 80 €               
 • Byxa 80 €                     
 • Höst-/vårjacka 60 €    
 • Vinterjacka 120 €         
 • Skyddsskor, hjälm 150 €  
 • Verktygsback 400 €

Ev. laddningsbar borrmaskin (ca 300 €, ej nödvändigt)

För utskrift:  pdf Tilläggsutrustning BYGGNADSBRANSCHEN

Bästa blivande studerande inom lantbruksbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Böcker och kopior (ca 100 €)

Varselkläder (ca 100 €)

Skyddskläder (ca 200 €)

 • Svetshalare, Modell Djupvik eller motsvarande, minimi klass 11-6-11
 • Skyddsskor med stålhätta

I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.

Studerande inom lantbruksbranschen är berättigad till tre gratis måltider de dagar de är i skolan.      

För utskrift: pdf Tilläggsutrustning LANTBRUKsBRANSCHEN

Bästa blivande studerande inom skogsbranschen

Vi tillbringar mycket tid utomhus genast från början av studierna, så tag med lämpliga arbetskläder och arbetsskor.

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

 

Böcker (ca 100 €)

 • Skogsbrukets handbok
 • Fält tabell
 • Tabeller Relaskop
 • Varselkläder (ca 250 €)
 • Skor
 • Jacka+byxor

Skyddskläder (ca 270 €, betalas av skolan)

 • Hjälm, standard huggarhjälm
 • Byxor, klass 3 (viktiga)
 • Jacka
 • Stövlar, klass 3 (viktiga)
 • Motorsågshandskar
 • Första hjälpen väska

Huggarbälte (Inkl. Första hjälpen paket) 100 €

 • Naturvårdskort 160 €

Annat 300 €

 • Myndighetstillstånd 50 €
 • Uppskriving 50 €
 • Körkort med foto 50 €

I studierna ingår vistelse i terrängen, vaccin mot fästingburna sjukdomar rekommenderas.

Studerande som väljer Yrkeskompetens bekostar själva C-körkortet.      

Studerande inom skogsbranschen är berättigad till tre gratis måltider de dagar de är i skolan. 

För utskrift:  pdf Tilläggsutrustning SKOGSBRANSCHEN

Bästa blivande studerande inom trädgårdsbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ordnas ett tillfälle vid studiestart där allting kan köpas/beställas)

 • Arbetsbyxor
 • Arbetsjacka
 • Regnkläder
 • Stövlar
 • Keps
 • Skor, gärna stadiga och högskaftade

Litteratur (kan beställas gemensamt)

 • Viljelykasvien nimistö. (säljs via puutarhaliitto.fi ca 55 €)
 • Nordens flora. Säljs på alla bokhandlar (Adlibris, 45,20 €). Se till att det är upplaga 2018

Trädgårdsmästarens basverktyg (kan köpas på skolan)

 • Kniv (typ mora)
 • Sekatör med sidoskär av god kvalitet (ARS, Felco e.dyl, säljs på skolan)
 • Fodral för dessa
 • Anteckningsmaterial
 • Kamera

Tillval

 • Ympkniv (säljs på skolan)
 • Liten trädgårdssåg av japansk typ. (ARS, Fiskars, Felco mfl.)
 • Vattenflaska
 • Böckerna:
 • - ”Latin för trädgårdsälskare” av Lorraine Harrison. (Lind & co)
 • - ”Växternas släktskap – genealogi för trädgårdsälskare” av Dr Ross Bayton och Simon Maughan. (Lind & co)
 • - ”Suomen puut ja pensaat” av Henry Väre och Heikki Kiuru (Metsäkustannus)
 • - ”Viheralueiden puut ja pensaat” av Ella Räty. (Taimistoviljelijät ry)

Vi jobbar utomhus i alla väder så se gärna över ditt fästingvaccin och ha gärna med solskydd (solkräm e. dyl.).

Det finns låsbara skåp som kan användas (nyckel utkvitteras).

En del av undervisningen förläggs tidvis utanför skolan vilket kan medföra en del kostnader (t.ex. bussresor) som studerande själva står för.

Mobiltelefoner förvaras i väskan vid teorilektioner.
YA är en drog- och rökfri läroanstalt!

 

Bästa blivande studerande inom ytbehandlingsbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 200 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 70 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Målarens basverktyg (ca 250 €)

 • Verktygsback, min mått 66x27x27cm (skall rymma ett vattenpass)
 • Rullmåttband, 3m
 • Gummispackel, 3 storlekar
 • Tapetkniv
 • Slipkloss med förlängningsskaftsfäste
 • Bitsserie
 • Hammare
 • Fogspruta
 • Mattkniv, brytblad
 • Skruvmejsel, isolerat skaft, utbytbara bits
 • Engelskspackel
 • Japanspackel, 4 st
 • Färgskrapa
 • Plafondpensel, pensel för utvändig målning
 • Elementpensel, vinkelpensel 35, 50 mm
 • Tapetborste
 • Stålspacklar, 15, 25, 45 cm
 • Tapetrivare
 • Skiftnyckel
 • Fönsterskrapa
 • Förlängningsskaft
 • Tapetspackel
 • Elementrulle + skaft
 • Rullskaft 18 cm + rullar
 • Lackpenslar, 30, 50, 70 mm
 • Morakniv
 • Vattenpass, 60 cm
 • Spardyna

För utskrift: pdf Tilläggsutrustning YTBEHANDLINGSBRANSCHEN


Kombistudier vid enheten i Närpes

Gymnasiestudier

Genom ett välfungerande samarbete med Närpes gymnasium(www.narpesgymnasium.fi) kan YA! erbjuda dig möjlighet att kombinera dina yrkesstudier med gymnasiestudier (s.k. kombistudier). Du utnyttjar valfriheten i studierna till gymnasiekurser. Utbildningens omfattning är 180 kompetenspoäng.

Enheten i Närpes erbjuder gymnasiets obligatoriska kurser i modersmål (6 kurser), finska (6 kurser), engelska (6 kurser), kort matematik (6 kurser) eller lång matematik (10 kurser) och hälsokunskap (3 kurser). Kurserna hålls i Närpes gymnasium, som finns intill YA. Vill du komplettera med andra ämnen kan du läsa dem på egen bekostnad på distans via Närpes gymnasium eller Vasa svenska aftonläroverk(Aftis) i Vasa. Närpes gymnasium förväntar sig att alla studerande har egna bärbara datorer och informerar mera om det i augusti.

För närvårdar studerande som väljer kompetensområde från en annan enhet ordnas de sista kurserna individuellt.

Att avlägga dubbelexamen är krävande och det är viktigt att kombistuderande är medvetna om tilläggsarbetet som gymnasiekurserna medför. För att den studerande ska kunna fortsätta sina gymnasiekurser förutsätts att alla gymnasiekurser i modul 1 är avlagda med godkänt vitsord.

 

Fotbollslinjen

YA! erbjuder studerande att delta i fotbollslinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Fotbollslinjen är öppen för studerande på YA och vid Närpes Gymnasium. Träningarna försiggår främst i en fullstor fotbollshall med konstgräs 300 meter från skolan.

Hockeylinjen

YA! erbjuder studerande att delta i ishockeylinjens verksamhet med träningar 2 gånger i veckan. Träningarna försiggår i ishall som finns 300 meter från skolan.

Annan idrott

YA kan efter prövning också ge möjlighet för studerande att utöva någon annan form av idrott om studerandes nivå och ambitioner uppfylls.

Närmare information ges i början av studierna:

Studiehandledare Barbro Lepistö, tfn 050-441 02 83

Gymnasiestudier vid enheterna i Pedersöre och Jakobstad

Yrkesakademin i Österbotten och enheterna i Jakobstad och Pedersöre, har de senaste åren samarbetat med Pedersöre gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk (Aftis) gällande kombi-/dubbelexamen. 

Intresset för en kombiexamen har de senaste åren varierat bland YA:s studeranden ( närvårdare, musiker och utövare av visuell framställning). 

Studier vid Pedersöre gymnasium blir aktuellt om antalet intresserade av kombistudier är så stort, att en tillräckligt stor grupp kan bildas. Är antalet intresserade få, erbjuds studeranden att avlägga gymnasiekurserna på distans vid Aftis. 

YA erbjuder studier i 5 gymnasieämnen fr.o.m. hösten 2019; d.v.s. i modersmål, finska, engelska, matematik och hälsa (tillsammans 27 kurser). Att avlägga en kombiexamen är krävande. Det är därför viktigt att studeranden är motiverad och medveten om det tilläggsarbete som gymnasiestudierna medför. 

En kombiexamen behövs inte för att kunna bli antagen till vidarestudier vid högskolor och universitet i Finland. En grundexamen räcker i de flesta fall. För att kunna antas till högskolor och universitet i Sverige är en kombi-/studentexamen ett krav. 

Ett informationstillfälle angående kombistudier ordnas i augusti för intresserade studeranden och deras vårdnadshavare. 

Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar!

Linda Öhman, biträdande rektor, tel. 0500-669 157

Petra Söderling, studiehandledare, tel. 044-750 3288

Gymnasiestudier vid enheten i Vasa

Genom ett välfungerande samarbete med Vasa svenska aftonläroverk (Aftis) kan YA erbjuda dig möjlighet att läsa gymnasiekurser. Du kan med andra ord kombinera dina yrkesstudier med gymnasiestudier (s.k. kombistudier). Du utnyttjar valfriheten i dina yrkesstudier då du väljer kombistudier. Trots att du avlägger två examina, grundexamen och studentexamen, 180 kompetenspoäng, är studietiden cirka tre år.

Dina gymnasiestudier avlägger du vid Aftis i Vasa, men alla kurserna undervisas vid YA. Om du väljer att läsa kombi vid YA läser du hela kombipaketet. Detta för att dina kombistudier ska fungera så smidigt som möjligt. Kombipaketet inom YA är de obligatoriska kurserna i modersmål, B-finska, engelska och kort matematik samt hälsokunskap. Alla kombistuderande läser 6 kurser i 4 gymnasieämnen (i medeltal totalt 24-27 kurser) och skriver sedan studentprov i modersmålet, finska, engelska, matematik samt 3 gymnasiekurser i hälsokunskap. De obligatoriska kurserna vid YA är avgiftsfria. Du kan komplettera med realämnen samt fördjupade kurser vid Aftis om du själv vill på egen bekostnad (40€/kurs). Studentskrivningarna bygger på både obligatoriska och fördjupade kurser. Som kombistuderande får du inget avgångsbetyg från gymnasiet.

Din studiehandledare vid YA ger närmare information om kombistudier och dubbelexamen (grundexamen och studentexamen) i början av studierna. Lärarna ger uppgifter om vilken kurslitteratur eller e-läromedel som används i gymnasiekurserna.

Alla studerande som hösten 2019 inleder gymnasiestudier kommer att skriva studentproven på dator. Varje kombistuderande skall ha tillgång till en egen bärbar dator, som han eller hon avlägger studentproven med i Aftis skrivsal tillsammans med övriga skribenter i skolan.

Som förberedelse inför de elektroniska skrivningarna kommer datorn att bli ett allt viktigare verktyg vid varje lektion och i varje undervisningssituation. Datorn ska finnas med på samma sätt som kurslitteratur, e-läromedel, penal och miniräknare.

Många små och behändiga datorer är ofta tekniskt sett undermåliga för studentexamenssystemet Abitti, och köpet bör därför basera sig på andra kriterier. Det viktigaste kriteriet, att starta upp Linux via USB, uppfylls oftast med att datorn är en riktigt traditionell och vanlig modell med en Intel i3 eller i5 processor. Udda märken eller en ovanliga modeller (tex speldatorer) förknippas ofta med problem. iPad, Surface, pekdatorer eller hybrider kan inte användas. Däremot behöver inte datorn vara helt ny för att duga utan en måttligt använd dator med Windows 8/10 och ett fräscht batteri kan vara ett riktigt bra alternativ. 

Det andra viktiga kriteriet är att datorn måste ha vanliga USB-anslutningar och en Ethernet-anslutning. Många nya datorer har oftast bara en USB-C-anslutning och den kan inte användas som sådan utan en särskild adapter. För närvarande finns många frågetecken kring nya Macbookar (såväl Macbook, Macbook Air och Macbook Pro) och rekommenderas inte. Äldre Macbookar fungerar däremot väl.

Vill du kolla och försäkra dig om att datorn klarar Studentexamensnämndens system, kan du följa anvisningarna och skapa en USB-sticka med det riktiga examenssystemet:

http://www.abitti.fi/sv/anvisningar/kopiering-av-usb-stickor/

Med följande länkar kan du lära dig att starta upp din dator med stickan du har skapat:

https://youtu.be/h4G0ug66XIk

https://youtu.be/E_ZVjbp6_jQ

Nedan en länk till Studentexamensnämndens officiella rekommendationer (svenska):

https://www.abitti.fi/sv/anvisningar/anskaffning-av-dator/

Att avlägga dubbelexamen är krävande och det är viktigt att kombistuderande är medvetna om tilläggsarbetet som gymnasiekurserna medför. För att den studerande ska kunna fortsätta sina gymnasiekurser förutsätts att alla gymnasiekurser i modul 1 är avlagda med godkänt vitsord.

Bästa blivande studerande inom elbranschen

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 120 €)

 • Arbetsväst
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 

Litteratur

 • Learnware licens 50 €/år
 • Elinstallationsteknik 50 €
 • Inomhusinstallation 50 €

Elektrikerns basverktyg (ca 250 €)

 • Verktygsväska
 • Skruvmejsel, PZ1x80 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, PZ2x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, PH2x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 2,5x0,4x75 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 3,5x0,6x100 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, 5,5x1,0x125 1000V, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, torx TX15 TR 80mm, skyddsisolerad
 • Skruvmejsel, torx TX20 TR 100mm, skyddsisolerad
 • Pryl
 • Rullmåttband, 5m
 • Sidavbitare, 170mm, skyddsisolerad
 • Spetstång, NWS 170mm, skyddsisolerad
 • Elektroniksidavbitare, 115mm skyddsisolerad
 • Skaltång, Striper T-5 45-120 1,0-2,6 mm, skyddsisolerad
 • Skalkniv, Jokari 10280, krokkniv 28H
 • Snickarhammare, 16 oz
 • Skyddsglasögon + fodral
 • Universalmätare, digital
 • Hjälm, ljusbågeskyddad, blå+hakband+hörselsk.kåpor
 • Ding-såg, trådmodell
 • Vattenpass, 250mm, magnetisk
 • Spänningsprovare, 6-400V
Bästa blivande VVS-studerande

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 270 €)

 • Arbetsbyxor med knäskydd 80 €
 • Arbetsväst 60 €
 • Skyddsskor med trampskydd, lågskaftade 90 €
 • Hjälm, inkl. hörselskydd, skyddsglsögon, hakrem 40 €

Litteratur

 • Teknikhandboken 55 €

Rörmokarens basverktyg (ca 300 €)

 • Verktygsback
 • Rörtång, Rigid 1142
 • Rörtång, Bahco 443
 • Skiftnyckel, Bahco 31
 • Skiftnyckel, Bahco 8073
 • CU-rörkap, Rigid 150L
 • CU-rörkap, Rigid 101ML
 • Plastsax, Reed SC1, 32mm
Bästa blivande studerande i hår och -skönhetsbranschen

Du behöver skaffa följande utrustning innan du påbörjar studierna:

 • Mobila smartverktyg för fotografering, bildhantering och som det går att filma med.       
 • Dator för texthantering.    

Information om införskaffning av arbetsverktyg sker första studieveckan på basen av valt kompetensområde (frisör, barberare eller kosmetikrådgivare).

Vänligen läs igenom dem före 5.8!

Bästa blivande studerande inom maskin- och produktionsteknik/Vasa

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Arbetskläder (ca 169 €)

 • Helhalare 86 €
 • Skyddsskor med stålhätta, lågskaftade ca 85 €

Litteratur

 • Verkstadshandbok 40 €

Metallarens basverktyg (ca 230 €)

 • Centrumborr
 • Hänglås
 • Talmeter måttband
 • Borrserie, 1-10 mm
 • Ritsnål
 • Dorn
 • Mejselserie
 • Mejsel, PZ1
 • Mejsel, PZ2
 • Fastnyckelserie
 • Gripledtång
 • Sexkantserie
 • Verkstadsvinkel
 • Avgradare
 • Skjutmått
 • Skyddsglasögon
 • Verktygsback   
Bästa blivande studerande inom maskin- och produktionsteknik/Närpes

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna.

Mera information ges då studierna inleds.

Skyddskläder och personliga verktyg (ca 370 €)

 • Skyddskläder ca 180 €
 • Skyddsskor ca 100 €
 • Skyddsglasögon ca 20 €
 • Mätverktyg ca 30 €
 • Svetshjälm ca 40€   
Bästa blivande kockstuderande

Du kommer att behöva nedan nämnda tilläggsutrustning i samband med studierna. Tilläggsutrustningen beställs gemensamt vid skolstarten.

 • Kockkläder (ca 300 €)       
 • 2 par svarta kockbyxor
 • 2 stycken vita kockrockar + knappar
 • 2 svarta förkläden
 • 1 vit skjorta
 • 1 par kockskor
 • 1 huvudbonad

Knivset (gärna i bärbar påse) enligt branschens rekommendationer (ca 120 €)

 • 1 kockkniv (18-22 cm)
 • 1 filékniv (ca 22 cm)
 • 1 brödkniv (ca 24 cm)
 • 1 grönsakskniv (ca 10 cm)
 • 1 pincett
 • 1 brynstål
 • (knivpåse)
 • Bok (kan köpas på förhand):                           
 • Handbok i matlagning. Lehtinen, Peltonen, Talvinen.

Salmonellaintyg: Studerande skall enligt lag om smittsamma sjukdomar(1227/2016 kap.6, §56) uppvisa salmonellaintyg. Intyget tas med då studierna inleds.                     

Bästa blivande närvårdarstuderande

En förutsättning för att det skall gå bra i Dina studier är att Du har tillgång till litteratur, busspengar och arbetskläder (arbetskläder gäller för Vasa och Närpes studerande).

Under de första två åren behöver du följande litteratur:

 • Anttila, Kyllikki., Kaila-Mattila, Tuulikki., Kan, Suvi., Puska, Eva-Liisa & Vihunen, Riitta. (2016), Vård och välbefinnande. UBS.
 • Nienstedt, Walter & Kallio, Sinikka. (2015), Märg och ben. Upplaga 1 – 4. Utbildningsstyrelsen. (endast i Närpes)
 • Jaatinen, Tiina K.M. & Raudasoja, Jari. (2011), Våra vanligaste sjukdomar. Utbildningsstyrelsen.
 • Nurminen, Marja-Leena. (2015), ABC om läkemedelsbehandling. Utbildningsstyrelsen.

Vid frågor kring vaccinationsskydd se https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccination-av-olika-grupper/vaccination-av-studerande eller kontakta respektive skolhälsovård:

Närpes, Inger Nybacka  06-224 9681(mån, ons,  fre k.8.15-9.00).  Ringbud kan lämnas mån-fre kl.8.00-12.00        Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vasa, Susanne Ahlbäck, 06-324 2476 / 044-750 3132           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pedersöre, 050-357 7604  

ENHETEN I PEDERSÖRE:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

ENHETEN I JAKOBSTAD:

Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad

ENHETEN I VASA:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

ENHETEN I NÄRPES:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • Tfn: 06-324 2000

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)

 • Fax: 06-324 2210
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
UTBILDNING I VÄRLDSKLASS