FLYT - genomströmning i den finlandssvenska yrkesutbildningen

Projekttid: 24.11.14 31.12.15

Målgrupp

Studerande, studerandes vårdnadshavare, undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, grupphandledare, personal inom studiehandledning och -vård, yrkesmän och -kvinnor, projektkoordinator, ledningen och övriga stödfunktioner.

Beskrivning:

Projektet är ett samarbetsprojekt som genomförs mellan fem skolor och projektet omfattar 6 tyngdpunktsområden. Utvecklingsarbetet utgår ifrån våra visioner, strategier och mål för verksamheten, vår IKT-strategi och de kriterier för god handledning som Utbildningsstyrelsen rekommenderar.

Målen för utvecklingsprojektet är:

1.
 En säker och trygg övergång från den grundläggande utbildningen till andra stadiet ger de bästa förutsättningarna för framgång i studierna, vilket givetvis ger effekt också i genomströmningen. Utvecklingsarbetet med att skapa trygghet och stabilitet i skolvardagen för studerande består av att skapa rutiner kring information om och för studerande om studierna, yrket mm.

2. 
Stöd och information speciellt till första årets studerande som riskerar att avbryta sina påbörjade studier, om olika pedagogiska lösningar som rimmar väl med en kompetensbaserad yrkesutbildning. Vi har som mål att bl a fortsätta utveckla nätbaserade kurser, planera hur studerande kan avlägga studier snabbare än läroanstaltens normläroplan och fokusera på att höja lärarens kunskap om hur riskerna tar sig uttryck och vilka insatser som kan och får sättas in.

3
. I och med ibruktagandet av reviderade examensgrunder som betonar kompetens istället för vägen till kunnande, behöver arbetssättet med erkännande av kunnande ses över och revideras. Eftersom uppgörande av en personlig studieplan kombinerar undervisningsjuridik och god handledning behöver personalen mycket fortbildning för att vi skall få en kvalitetshöjning till stånd.

4. 
Studerandes delaktighet i undervisningen och utbildningen. För att detta skall vara möjligt skapas strukturer där studerande får sin röst hörd. All personal behöver också vara medveten om skolans skyldigheter och studerandes rättigheter gällande delaktighet.

5. Ökat välbefinnandet och välmåendet på internaten/boenden genom att engagera studerande i sitt boende och boendemiljö och genom att skapa gemensamma spelregler för internatsboendet. Utvecklingsarbetet inom detta tema kommer att ske i samråd med projektet Mångprofessionell studerandevård.

6. Sprida information och erfarenheter inom skolorna, mellan parterna samt att ytterligare utvidga spridningen till grundläggande utbildningen, ungdomsverkstäder, uppsökande verksamheten, nationellt till andra genomströmningsprojekt mm. 

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Vasa yrkesinstitut.
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)