Skip to main content
Skolcoachen finns nära till hands för alla i skolan

Skolcoachen finns nära till hands för alla i skolan

Catarina Ventin är i grunden sjukskötare, 41 år och bor i Korsholm. Hon är en fyrabarnsmor som studerar på läroavtal för att bli behörig i sitt nya jobb som skolcoach vid Gerby skola, Vasa.

Catarina kommer inom kort att avlägga Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med kompetensområdet för handledning. Med denna examen kan man arbeta med krävande uppgifter inom pedagogisk verksamhet och ge handledning till personer i olika åldrar och i olika utbildningsformer/-stadier, t.ex. skolcoach eller inom olika förvaltningsområden eller fritidsverksamhet. Man kan även fungera som handledare i olika miljöer och jobba med vuxna i olika livssituationer. Catarina kommer ofta i kontakt med vårdnadshavare och familjer i olika livssituation, där hon anpassar sin handledning till de behov familjen och eleven har.

Ansvarig handledare Kia Snellman vid YA poängterar att det i skolcoachuppgifter ofta handlar om förebyggande arbete både i grupp och individuellt. Jobbet som skolcoach innebär ett aktivt och nära samarbete med all skolpersonal där man fungerar som länken mellan barnet och det nätverk som barnet just då är i behov av t.ex. lärare, skolgångshandledare, kurator, skolpsykolog, rektor och hälsovårdare. Hen samarbetar även med elevvårdsteamet. Viktigast för en skolcoach är att finnas nära till hands för alla.

Catarinas styrka är hennes flexibilitet och att hon lyssnar in barnens behov. Hon jobbar ofta utomhus och aktiverar eleverna ute. Catarina berättar att en vanlig arbetsdag består av mycket stöd, uppmuntran och pepp. Som skolcoach är det inte fokus på lärandet utan hon finns med under hela skoldagen för att höja motivationen och ge uppmuntran och för att fungera som en trygg vuxen i skolan.

Rektor Fredrik Sundell fungerar som ansvarig arbetsplatshandledare på skolan och det samarbetet har varit väldigt viktigt. Utöver det har Catarina haft både lärare och kurator som bedömare på skolan. Catarina berättar också att det ingår självstudier men under kontinuerlig handledning. Kontakten med läraren på YA har fungerat smidigt och enligt lågtröskelmodell där hon alltid kunnat ta kontakt och fått hjälp i sina studier. Under coronapandemin har en del studier gått på distans via Teams och närstudierna i läroavtalet har hållits i huvudsak en gång per vecka. Kia flikar in att ett stort ansvar läggs på studerande själva, att se till att man får det kunnande man behöver för yrket. För att studera till handledare krävs det att man är motiverad för sina arbetsuppgifter - då lär man sig också på ett mer motiverat vis.

 

CATARINA VENTIN, 41 år

2022

Läs Nästa artikel