Skip to main content

 • Uppdaterad: 05.04.2022

Allmänna ordningsregler

På alla ställen där två eller flera människor möts bör man följa vissa regler för att samarbetet ska fungera. Alla inom YA har rätt att bli bemötta på ett respektfullt, korrekt och jämlikt sätt. Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbning och trakasserier. Målsättningen med YA:s ordningsregler är att skapa förutsättningar för trivsel, arbetsro och en trygg arbetsmiljö.

Ordningsreglerna gäller alla studerande vid YA:

 1. Studerande utför sina uppgifter samvetsgrant och uppträder korrekt. Studerande följer givna anvisningar gällande säkerhet och arbetarskydd samt arbetstider, kommer ändamålsenligt klädda och har med sig överenskommen utrustning.
 2. Finns det inte grundad anledning till frånvaro ska studerande delta i undervisning och yrkesprov i enlighet med den personliga utvecklingsplanen för kunnandet
 3. Mobila verktyg får användas i undervisningen enligt lärarens anvisning.
 4. Alla vid YA är ansvariga för att områden, utrymmen och inventarier hålls i god ordning. Eventuell skada som uppkommer skall anmälas till berörd personal. Den som avsiktligen eller på ett vårdslöst sätt skadar inredningen eller annan egendom är ansvarig och ersättningsskyldig i enlighet med skadeståndslagen.
 5. Mobbning, våld och trakasserier får inte förekomma. Personligt kränkande material får inte delas ut eller spridas.
 6. På YA:s områden är det förbjudet att inneha farliga och förbjudna föremål. Med ett förbjudet föremål eller ämne avses föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller med vilka någons säkerhet kan äventyras. Likaså får man inte utan någon godtagbar orsak ha föremål som man lätt kan skada egendom med.
 7. På YA:s områden är det inte tillåtet att inneha, använda eller vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel.
 8. YA:s skolområde är rökfritt. Förbud mot tobaksprodukter gäller även e-cigaretter.
 9. Fusk i studieprestationer är förbjudet och leder till underkänd prestation samt eventuell skriftlig varning.
 10. Cyklar och motorfordon parkeras på anvisade platser. Vid körning på YA:s område iakttas försiktighet och trafikregler följs.