Skip to main content

  • Uppdaterad: 21.03.2022

Handledning och stöd

Handledning och stöd

Varje studerande har enligt lagen om yrkesutbildning (§ 48) rätt till att få sådan undervisning och handledning som gör att man når sitt mål i studierna.

Särskilt stöd

En studerande har rätt till särskilt stöd om hen har inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning, sjukdom eller av någon annan orsak behöver långvarigt eller regelbundet särskilt stöd i sitt lärande eller sina studier för att uppfylla kraven på yrkesskicklighet och nå målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna (enligt lagen för yrkesutbildning 531/2017) § 64.

Det särskilda stödet innebär regelbundet pedagogiskt stöd och särskilda undervisnings- och studiearrangemang. I praktiken innebär det särskilda stödet att man kan undervisas individuellt och/eller i mindre grupp. Tiden och nivån anpassas enligt individuella förutsättningar. Det särskilda stödet fortgår under eventuella distansstudier samt under perioder av utbildning som ordnas på arbetsplats. Ifall målen enligt läroplanen inte nås trots särskilt stöd, så kan man anpassa bedömningen enligt individuella förutsättningar.