Skip to main content

  • Uppdaterad: 04.05.2023

Om du upplever dig kränkt, mobbad, diskriminerad eller trakasserad

En studerande har rätt till en trygg studiemiljö!
(enligt lagen om yrkesutbildning 531/2017, 80 §)

YA har nolltolerans i fråga om trakasserier, mobbning, kränkande behandling, diskriminering eller våld. Varje studerande som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt har rätt att få den hjälp och det stöd som krävs för att den kränkande behandlingen skall upphöra. YA tar utan dröjsmål i bruk de åtgärder som krävs.

Om du känner dig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller mobbad, ta genast kontakt med din ansvariga handledare (AH). Det lönar sig inte att vänta utan det är bäst att situationen reds ut så fort som möjligt.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är ofta förstadiet till mobbning och ska inte tolereras.

Exempel på kränkningar är: hån, ovänlighet, förolämpningar, förtal, ryktesspridning, medvetet sabotage, miner och kränkande kroppsspråk, utfrysning, sexuella trakasserier, rasism och diskriminering.

Mobbning

Mobbning är avsiktliga och återkommande handlingar som riktar sig mot en person som har svårt att försvara sig och ofta är i en svagare maktposition i förhållande till den som mobbar.

Att handlingarna är återkommande betyder att det är en och samma person som systematiskt utsätts under en längre tid. Mobbning kan fortsätta i åratal och kan sträcka sig över stadiegränser. Med avsiktligheten avses att handlingarna medvetet är ämnade att orsaka skada.

Mobbning kan ske på flera olika sätt: fysisk mobbning, verbal mobbning, psykisk mobbning, (t.ex att nonchalera, förbise, exkludera, utesluta ur en gemenskap), nät-mobbning (t.ex. på sociala medier), könsrelaterad mobbning och sexuella trakasserier och övriga former (t.ex. beställa varor, göra ansökningar, skriva insändare och kontaktannonser i den mobbades namn, sprida den mobbades kontaktuppgifter, stjäla den mobbades identitet på nätet).

Trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. 

Diskriminering

Diskriminering innebär att man blir orättvist behandlad eller utsatt för trakasserier.

Åtgärder för att förebygga mobbning, DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Det är viktigt att förebygga alla typer av kränkande behandling, mobbning, diskriminering och trakasserier. Sådant beteende är inte lika vanligt på platser där människor trivs och känner sig trygga. Därför är det viktigt att alla bidrar till att skapa en atmosfär där man accepterar och respekterar varandra samt betonar allas lika värde.

Kränkande behandling, trakasserier och mobbningsbeteende är en allvarlig företeelse. Det berör ofta flera än en person, t.o.m hela undervisningsgruppen. Alla i skolans gemenskap har ett ansvar att berätta om de ser, hör eller får veta om situationer av det här slaget.

Om du känner dig kränkt, diskriminerad, trakasserad eller mobbad, ta genast kontakt med din ansvariga handledare (AH). Det lönar sig inte att vänta utan det är bäst att situationen reds ut så fort som möjligt.

Åtgärder vid mobbning

När det kommit fram uppgifter om mobbning, kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering bildar den ansvariga handledaren och tex. kuratorn, hälsovårdaren, utbildningschefen och/eller annan lärare/personal en grupp som har till uppgift att tillsammans med alla parter reda ut vad som hänt och komma fram till vad som konkret ska göras för att få slut på mobbningen/den kränkande behandlingen. Man gör en överenskommelse om vad som förväntas i fortsättningen av parterna. Åtgärdsgruppen fortsätter att följa upp fallet, tar kontakt till hemmen (ifall parterna är under 18 år) och kan även ta till eventuella disciplinära åtgärder.

Vissa fall av mobbning kan vara lagenliga brott, då kan en brottsanmälan göras och ärendet blir föremål för förundersökning hos polisen.

Handlingsplan mot kränkande behandling, mobbning, DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

Yrkesakademin i Österbotten har en plan för att skydda dig som studerande mot kränkande behandling, mobbning, diskriminering och trakasserier. Planen beskriver åtgärder för att förebygga mobbningssituationer samt hur personalen ingriper i dem. Hela handlingsplanen finns internt tillgänglig för personalens bruk, men huvuddragen som du som studerande behöver känna till beskrivs ovan.