Skip to main content

 • Uppdaterad: 05.04.2022

Internatsregler

Att bo på internatet är en avgiftsfri förmån som kan beviljas dig som studerar på heltid vid YA. Som boende på internatet förväntas du följa ordningsreglerna och delta i undervisningen.

Internatets ordningsregler gäller förutom dig som bor på internatet även dina gäster. Du är skyldig att informera dina gäster om internatets ordningsregler och säkerhetsrutiner.

Planen för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt tillämpas vid brott mot ordningsreglerna. Ifall du är avhållen eller avstängd från studierna förlorar du också rätten till internatplats för motsvarande tid.

REGLER:
 1. Alla har rätt att bli bemötta på ett respektfullt, korrekt och jämlikt sätt. Vi varken mobbar, trakasserar eller använder våld i någon situation.
 2. För att ge studiero och möjlighet till tillräcklig vila råder det tystnad såväl inom- som utomhus alla dagar mellan kl. 22.00 och 07.00.
 3. Dagtid får endast du som bor på internatet vistas i din lägenhet/ditt rum. Du får ha gäster på internatet mellan kl. 17.00-22.00.
  Du får inte vistas på internatet under veckosluten mellan fredag kl. 17.00 och söndag kl. 17.00 eller under andra ledigheter/lov. Har du lång skolväg eller av annan orsak behöver bo på internatet över veckosluten ska du begära tillstånd av internatpersonalen.
 4. Du ansvar för att ditt rum och den gemensamma lägenheten hålls i det skick det/den var då du flyttade in. Du får inte göra hål i väggarna eller på något annat sätt orsaka skada i fastigheten, inte heller på möbler eller inredning.
  Upptäcker du fel eller brister i rummet eller lägenheten ska du anmäla detta direkt till internat- personalen när du tar emot boendet eller genast då skador uppkommer. Om du söndrar något så måste du ersätta skadan. På samma sätt är du ersättningsskyldig om du tappar bort din nyckel till internatet.
 5. Du ansvarar för att de utrymmen som du förfogar över är städade (ditt rum samt kök, hall, wc och dusch). Uppföljning av städningen sker veckovis.
  När du flyttar ut ansvarar du för slutstädningen av de utrymmen du förfogar över. Om slutstäd- ningen blir ogjord faktureras du för städningen.
 6. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att du har farliga eller i lag förbjudna föremål på internatet. Med förbjudna föremål och ämnen avses t.ex. vapen, ammunition, brandfarliga vätskor.
  Med hänsyn till brandrisk får du inte heller ha levande ljus på internatet.
 7. Du får inte röka, varken tobak, e-cigaretter, eller använda andra tobaksprodukter på internatet eller skolområdet.
 8. YA:s internat är rusmedelsfritt. Det betyder att du varken får ha eller använda alkoholhaltiga drycker eller andra rusmedel. Du får inte heller uppträda påverkad av rusmedel på internatet eller skolområdet.
 9. Var aktsam när du kör på YA:s område och kom ihåg att iaktta försiktighet och följ hastighetsbegränsningar och andra trafikregler. Parkera endast på anvisade platser.
 10. Du får inte ha husdjur på internatet. 

Godkända av samkommunstyrelsen 30.3.2020 § 45