Skip to main content

  • Uppdaterad: 13.10.2023

Disciplinära åtgärder

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

 

Plan för disciplinära åtgärder

Enligt vår policy skapar vi de bästa förutsättningar för våra studerande att uppnå sina individuella mål. Vi vill att våra studerande ska få studera i en inspirerande omgivning, där vi respekterar varandra och visar varandra hänsyn. Vi vill skapa en trygg studiemiljö med arbetsro för alla studerande.
Enligt lagen om yrkesutbildning (531/2017) ska utbildningsanordnaren utarbeta en plan för disciplinära åtgärder och för de tillhörande förfaringssätten. Planen för disciplinära åtgärder är utarbetad enligt Utbildningsstyrelsens föreskrift OPH-286-2018. Utöver planen för disciplinära åtgärder har YA även ordningsregler för att tydliggöra vad som är tillåtet inom skolans verksamhet.

1. Rätt till en trygg studiemiljö


Enligt lagen har studerande rätt till en trygg studiemiljö. I en trygg studiemiljö behöver den studerande inte vara rädd för trakasserier eller våld. YA har antagit en handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning. I handlingsplanen beskrivs förebyggande åtgärder samt hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning.

För att skapa förutsättningar för en trygg och säker studiemiljö får inga förbjudna föremål eller ämnen tas med till YA. Med ett förbjudet föremål eller ämne menas sådana föremål och ämnen som enligt lag inte får innehas eller med vilka någons säkerhet kan äventyras. Man får heller inte utan godtagbar orsak ha med sig föremål med vilka man lätt kan skada egendom.

För att garantera rätten till en fysiskt trygg studiemiljö har undervisningspersonalen rätt att omhänderta förbjudna föremål. Likaså har rektor och lärare rätten att vid uppenbart innehav av otillåtna föremål, granska den studerandes saker. När ett föremål omhändertas utan studerandes samtycke och när studerandes sakers undersöks, ingriper läraren i studerandes integritetsskydd. Därför får en sådan åtgärd endast göras vid absolut behov. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att garantera en säker studiemiljö och användas först när alla andra lindrigare medel använts.


1.1 Rätt att omhänderta föremål eller ämnen


Under arbetsdagen har läraren rätt att själv eller tillsammans med en kollega frånta en studerande ett förbjudet föremål eller ämne.

Försöker en studerande förhindra omhändertagandet genom att göra motstånd, har läraren rätt att efter en samlad bedömning använda sådana maktmedel som är nödvändiga. Vid dessa situationer bes om möjligt assistans från en kollega. Vid bedömningen ska studerandes ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar beaktas. Rätten att använda maktmedel gäller enbart när man omhändertar föremål och ämnen som äventyrar den studerandes eller andras säkerhet. Med maktmedel menas en handling där fysisk styrka används, t.ex. att hålla fast den studerande. Maktmedelsredskap, d.v.s. ett redskap som förstärker användningen av maktmedel, får aldrig användas. Ifall läraren bedömer att det inte är tillräckligt säkert att agera kontaktas polisen.


1.2 Rätt att granska den studerandes saker


Om det är uppenbart att studerande har farliga föremål eller ämnen som kan äventyra andras säkerhet och som studerande trots begäran vägrar att överlämna, har läraren och rektor rätt att för att kunna omhänderta föremålet eller ämnet, granska de saker som den studerande har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som studeranden förfogar över. Läraren och rektor får även utföra en ytlig granskning av studerandes kläder. Studerande ska ges orsaken till granskningen innan den utförs. Vid granskningen ska den diskretion som omständigheterna kräver iakttas.

Granskningen får utföras endast av en person som är av samma kön som den studerande. Vid granskningen ska om möjligt även någon annan från personalen närvara samt någon från personalen som studerande väljer. På detta sett försöker man göra situationen mindre hotfull för studerande. Om det med tanke på säkerheten är brådskande att granskningen utförs är kan den göras utan att dessa villkor fylls.

Granskning av en studerande och omhändertagande av föremål och ämnen registreras i Wilma. En minderårig studerandes vårdnadshavare ska så fort som möjligt informeras om dessa åtgärder. Om rektor använt sig av maktmedel ska en skriftlig redogörelse av händelsen ges till direktören. Används maktmedel av lärare ges redogörelsen även åt rektor för kännedom.

Föremål och ämnen som omhändertagits ska efter arbetsdagens slut överlämnas till studerande om studerande är myndig, i annat fall till vårdnadshavaren. Före överlämnandet ska föremålet eller ämnet förvaras omsorgsfullt. Om inte föremålet eller ämnet hämtas inom tre månader efter meddelande om omhändertagande, får det bevisligen förstöras. Överlämnande och förstörande av föremål och ämnen registreras i Wilma.

Narkotika, skjutvapen, vapendelar, patroner, projektiler, gassprayer och explosiva varor som har omhändertagits överlämnas på grund av sin farlighet omedelbart till polisen.

De rättigheter och skyldigheter som anges i denna punkt gäller också under den tid som studerande deltar i utbildning eller annan verksamhet enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.


2. Rätt till arbetsro


Vi skapar arbetsro genom att visa varandra hänsyn, respekt och följa YA:s ordningsregler. Arbetsron rubbas t.ex. när studerande stör undervisningen, har olämpligt uppförande, uppvisar ett våldsamt eller hotfullt beteende eller på annat sätt bryter mot ordningsreglerna.

Lärarnas metoder för att upprätthålla arbetsron är i huvudsak förebyggande, men för att reda ut störande situationer kan disciplinära åtgärder vara nödvändiga. Att avlägsna studerande från undervisning som uppför sig störande eller äventyrar säkerheten kan vara en första åtgärd för att återställa arbetsron i lärmiljön.

Vid användning av disciplinära åtgärder måste man beakta de allmänna rättssäkerhetsprinciperna. Bestraffningen ska bygga på sakliga, allmänt accepterade och objektiva orsaker. Användningen av såväl belöning som disciplin ska vara konsekvent och jämlik för alla. Oberoende av studerande ska man för likadana handlingar ha likadana åtgärder, dock så att upprepade gärningar kan beaktas som graverande. Disciplin får inte användas för i syfte att hämnas eller kränka. De disciplinära åtgärderna ska stå i proportion till gärningen.


2.1 Avlägsnande från undervisning


En studerande som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventyrar någons hälsa eller säkerhet kan bli tillsagd att avlägsna sig från det rum där undervisningen ges för den tid som återstår av lektionen. Detta gäller i alla lärmiljöer.

Om studerande inte följer uppmaningen att avlägsna sig har läraren rätt att, ensam eller tillsammans med en kollega, avlägsna studerande från lärmiljön.

Gör en studerande som ombetts att avlägsna sig motstånd, har läraren rätt att efter en samlad bedömning använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att få studerande avlägsnad. Vid dessa situationer bes om möjligt assistens från en kollega. Vid bedömningen ska studerandes ålder och situationens hotfullhet eller motståndets allvar beaktas. Maktmedel kan i detta fall vara att lugna ner en studerande som uppför sig våldsamt eller hotfullt genom att hålla fast och leda bort studerande från situationen. Det är endast vid exceptionella situationer där andra åtgärder inte har hjälpt som man kan ingripa i den studerandes personliga integritet för att omedelbart säkra de övriga studerandes säkerhet. Det är förbjudet att använda maktmedelsredskap för att avlägsna studerande. Om rektor eller en lärare använt sig av maktmedel ska en skriftlig redogörelse för händelsen ges till direktören. Används maktmedel av lärare ges redogörelsen även åt rektor för kännedom.

När en studerande blir tillsagd att lämna lektionen eller förvägrats undervisning registrerar läraren det i Wilma.


2.2 Varning


Enligt lagen om yrkesutbildning ska en studerande utföra sina uppgifter samvetsgrant och uppträda korrekt. Om en studerande stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt, gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningsreglerna kan studerande ges en skriftlig varning.

Varning kan även ges om en studerande vägrar att visa upp intyg över narkotikatest enligt 84 § i lagen om yrkesutbildning eller om studerande enligt en utredning som avses i 84 § har använt narkotika för andra än medicinska ändamål så att funktionsförmågan är nedsatt.


2.3 Avstängning för viss tid


Om studerande efter en skriftlig varning fortsätter att uppföra sig osakligt eller om handlingen eller försummelsen är allvarlig, kan studerande avstängas från läroanstalten för viss tid, högst ett år. En studerande som är läropliktig enligt läropliktslagen kan dock avstängas för högst tre månader. Ifall en studerande som är läropliktig avstängs ska tillsammans med studerande och vårdnadshavare uppgöras en plan för fullgörandet under läroplikten. Den läropliktige ska i enlighet med planen främja sina studier självständigt eller i andra lärmiljöer än vid läroanstalten eller på arbetsplatsen. En läropliktig har rätt att få sådan undervisning och handledning som möjliggör att studierna framskrider enligt planen.


2.4 Nekande till rätt att delta i undervisning


En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar, om det finns en risk för att säkerheten för en annan studerande eller någon i personalen äventyras av studerandes våldsamma eller hotfulla beteende. Detta gäller också om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket på grund av den studerandes störande uppförande.

Om studerande trots avstängningen på grund av våldsamt eller hotfullt beteende vistats på skolans och inte avlägsnar efter uppmaning, har läraren rätt att ensam eller tillsammans med en kollega avlägsna studerande från skolans område.

Om en studerande vägrar att genomgå kontroller och undersökningar enligt 82 § 1 mom. I lagen om yrkesutbildning för konstaterande av hälsotillståndet, kan den studerande avhållas från studierna till dess att studerande går med på behövliga kontroller och undersökningar. En studerande som vägrar att visa upp ett straffregisterutdrag enligt 82 § 4 mom. kan avhållas från studierna till dess att straffregisterutdrag uppvisas.


3. Disciplin på internatboenden


För att främja en trygg och trivsam boendemiljö finns det skilda ordningsregler för internatet. Bryter studerande mot ordningsreglerna kan följden bli disciplinära åtgärder. I första hand är det varning som tilldelas den studerande, men om den studerande efter en skriftlig varning fortsätter att uppföra sig osakligt, eller om handlingen eller försummelsen är allvarlig, kan den studerande avstängas från internatet för viss tid eller för den tid som återstår av studierna.


4. Fördelning av verkställighet vid disciplinära åtgärder


Beslut om indragning och återställande av studierätten, avstängning för viss tid, uppsägning från internatboende och avhållande från studierna fattas av disciplinutskottet. Biträdande rektor fattar beslut om skriftlig varning och andra än läropliktigas uppsägning från internatboendet samt avstängning för viss tid på högst tre månader.

Innan beslut om skriftlig varning, avstängning från läroanstalten eller internatet fattas, ska behövlig utredning göras och handlingen som är orsaken till straffet specificeras för den studerande. Studerande ska också höras och om studerande är minderårig ska även vårdnadshavare höras.

Innan beslut om indragning av studierätten fattas ska behövlig expertutredning och andra utredningar inhämtas och studerande höras. Även minderåriga studerandes vårdnadshavare ska höras.


4.1 Skyldighet att anmäla om brott


Enligt barnskyddslagen (417/2007 25 §) är de som är anställda hos en undervisnings- eller utbildningsanordnare skyldiga att göra anmälan till polisen vid misstanke om att ett barn utsatts för en gärning som är straffbar som sexualbrott (20 kap. i strafflagen 39/1889). Även en gärning som är straffbar enligt strafflagen 21 kap. Brott mot liv och hälsa, och vars föreskrivna maximistraff är fängelse i minst två år, ska anmälas till polisen.


5. Information om ordningsregler och planen för disciplinära åtgärder


Planen för disciplinära åtgärder finns liksom ordningsreglerna tillgängliga på YA:s hemsida, intranät och även i Wilma. På detta sätt är de alltid åtkomliga för studerande, vårdnadshavare och personal.

När studerande inleder studierna vid YA informerar den ansvariga handledaren om ordningsreglerna och innehållet i planen för disciplinära åtgärder och var de finns att tillgå. Vi de föräldrakvällar som hålls för nya studerandes vårdnadshavare ges även information om ordningsreglerna planen och hur den tillämpas.

Information om ordningsregler och disciplinplanen ingår i introduktionen av nyanställd handlednings- och undervisningspersonal.


6. Samarbetsformer med vårdnadshavare och myndigheter


YA samarbetar med berörda myndigheter på respektive verksamhetsort. Samarbetet med vårdnadshavare sker genom information via Wilma, personlig kontakt och träffar enligt behov. Varje läsår ordnas även föräldrakvällar vid enheterna.

I YA:s studerandevårdsplan beskrivs närmare samarbetet mellan studerandevården, studerande och deras vårdnadshavare.


7. Uppföljning och utvärdering av de disciplinära åtgärderna


Planen för disciplinära åtgärder utvärderas vartannat år (udda år) av YA:s ledningsgrupp. Uppföljningen sker genom en granskning av de beslut som tagits under utvärderingsperioden. Vi granskningen jämförs att de disciplinära åtgärder som tagits följt planen, att de varit i proportion till det som orsakat åtgärden och att motsvarande fall behandlats på samma sätt. Efter utvärdering tas vid behov nödvändiga åtgärder i form av ytterligare information till personalen om planens innehåll och verkan.

 

Godkänd av samkommunstyrelsen 04.09.2023