Skip to main content

  • Uppdaterad: 03.01.2023

Personlig tillämpning av studierna

Med personlig tillämpning avses att vi tillsammans med varje studerande planerar och genomför en personlig studieväg utgående från examensgrunderna och studerandes mål och förväntningar samt önskemål. Den personliga tillämpningen uppgörs och dokumenteras i en personlig utvecklingsplan för kunnandet.

Personlig utvecklingsplan för kunnandet (= PUK)

Då du som studerande inleder en utbildning vid YA så utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK). I PUK:en framkommer dina individuella uppgifter om identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande, förvärvande av kunnande som saknas, utveckling och påvisande av kunnandet samt handlednings- och stödåtgärder.

Din ansvariga handledare (AH) vid YA utarbetar och uppdaterar PUK:en tillsammans med dig som studerande.

Du har rätt att i olika lärmiljöer få undervisning och handledning som gör det möjligt att nå kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna och som stöder din utveckling till en god, harmonisk och bildad människa och samhällsmedlem.

Avsikten är att du ska delta i undervisning och yrkesprov i enlighet med din personliga utvecklingsplan samt visa ditt kunnande på andra sätt, om det inte finns en grundad anledning till din frånvaro. (Se lagen om yrkesutbildning 531/2017). 

I PUK:en ingår uppgifter om bl.a.:

  • den examen du avlägger och dess innehåll, examensdelar och delområden
  • din karriärplan
  • identifiering och erkännande av ditt tidigare kunnande, vilket anknyter till den examen du nu avlägger
  • eventuella handlednings- och stödåtgärder
  • plan för förvärvande av kunnande som du saknar
  • eventuellt särskilt stöd
  • eventuellt studier som söder studiefärdigheterna
  • uppgifter om utbildnings- och/eller läroavtal
  • plan för yrkesprov; vad det innehåller, var det ordnas och vem som ordnar och bedömer yrkesprovet.