Skip to main content

  • Uppdaterad: 03.01.2023

Samarbete med vårdnadshavare, läropliktig studerande

Yrkesakademin i Österbotten har studerande i åldern 15 – 69, varav majoriteten är över 20 år.

Från hösten 2021 har läropliktsåldern i Finland höjts till 18 år eller tills man avlagt yrkesexamen eller studentexamen, vilkendera som infaller först avbryter läroplikten. Det här innebär att vi inom YA har ett utökat handlednings- och tillsynsansvar för dig som är läropliktig jämfört med övriga studerande.

Din vårdnadshavare har ett ansvar att se till att du fyller din läroplikt och YA som utbildningsanordnare har ett ansvar att följa med dina studier från starten tills läroplikten eller din studierätt upphör.

Det medför att YA följer med hur dina studier framskrider och meddelar till din vårdnadshavare om studierna inte genomförs i enlighet med din personliga studieplan (PUK).

Ifall du tänker avbryta dina studier så skall vi tillsammans med dig och din vårdnadshavare utreda möjligheterna att avlägga studierna i en annan lärmiljö eller möjligheten att söka till en annan utbildning.

Yrkesakademin i Österbotten ordnar infokvällar för läropliktiga studerandes vårdnadshavare i början av studierna. I samband med infokvällarna ges vårdnadshavare möjlighet att diskutera med branschens lärare och ansvariga handledare (AH).

Vid behov ordnas även enskilda diskussionstillfällen för dig och din vårdnadshavare. Du och din vårdnadshavare får även tillgång till Wilma i samband med att du bekräftat din studieplats. YA använder Wilma som den primära informationskanalen mellan skolan, studerande och vårdnadshavare.

Uppkommer det behov från skolans sida av samtal kring studiernas framskridande eller om något annat som berör studierna så kontaktar AH eller någon av skolans personal dig och din vårdnadshavare.

Du och din vårdnadshavare har alltid möjlighet att kontakta skolans personal i frågor som berör dig fram tills att du blir myndig. Då du fyller 18 år upphör Wilma-kontakten för vårdnadshavare.

Samarbetet med vårdnadshavare bygger på en låg tröskel till att ta kontakt.

 

Allmänna tips och råd till vårdnadshavare vars unga går ut grundskolan finns i Hem och Skolas broschyr "Välkommen till andra stadiet".