Skip to main content

  • Uppdaterad: 03.01.2023

Yrkesprov, bedömning och vitsord

Yrkesprovet planeras

Yrkesprovet börjar planeras efter att du tillsammans med läraren och arbetsplatshandledaren har sett igenom att du har det kunnande som ingår i examensdelen. Om allt verkar ok så är du klar för yrkesprov. Det är två personer som bedömer yrkesprovet och det är vanligen läraren och arbetsplatshandledaren (=bedömarna).

Du ska tillsammans med bedömarna planera när, var och hur du ska visa att du kan det som krävs i en examensdel i det verkliga arbetet på en arbetsplats. Ni planerar vilka arbetsuppgifter du skall göra och när du skall göra dessa. Läraren dokumenterar din plan för yrkesprovet i Wilma. Ifall det finns något i examensgrunderna som du inte kan visa i arbetsuppgifterna på arbetsplatsen så kommer ni också överens om hur du skall påvisa att du kan det, t.ex. att du berättar eller gör en presentation för någon av bedömarna. Ett alternativ är att du visar ditt kunnande på en annan arbetsplats där det är möjligt att visa eller på något annat överenskommet sätt. Delområden av gemensamma examensdelar ska också visas och bedömas. Respektive lärare ger information om detta.

Yrkesprovet genomförs och bedöms

Yrkesprovet genomförs enligt den plan ni har gjort. Du följer planen och visar på bästa sätt att du kan det som krävs i examensgrunderna. I grundexamen är bedömningsskalan 1-5 för godkänt yrkesprov. I examensgrunderna ser du vad som skiljer vitsorden åt. I yrkes- eller specialyrkesexamen så är vitsorden godkänd eller underkänd.

Efter yrkesprovet har bedömarna ett bedömningsmöte och besluter om vitsordet. De jämför din arbetsinsats med vad som krävs i examensdelen. Efter mötet berättar de om vitsordet för dig. Bedömarna vill också höra hur du själv värderar yrkesprovet, dvs hur du lyckades i förhållande till examensgrundernas krav. När yrkesprovet är godkänt undertecknar du och bedömarna bedömningsbeslutet och läraren ser till att vitsordet syns i Wilma. Om yrkesprovet är underkänt planerar ni hur du ska lära dig det som du inte kunde och slår fast ett nytt datum för yrkesprov.

Efter yrkesprovet

Tycker du att bedömarna har bedömt dig felaktigt eller har gett ett lägre vitsord än du själv anser då du jämför med examensgrunderna? Då ska du inom 14 dagar skriftligen meddela bedömarna att de skall kontrollera bedömningen de har gjort samt varför du anser att bedömningen ska kontrolleras.  Din beskrivning bör grunda sig på det du har gjort i yrkesprovet i förhållande till examensgrundernas krav på yrkesskicklighet. När bedömarna har kontrollerat bedömningen meddelar de sitt resultat. Om du fortsättningsvis anser att resultatet inte motsvarar det du presterade vid yrkesprovet ska du inom 14 dagar sända ett meddelande till den nationella arbetslivskommissionens via e-post (den hittar du på UBS hemsida). Du beskriver vad du anser är fel med bedömningen och varför du borde ha fått ett annat vitsord. Din AH/lärare ger dig mer information om rättelseyrkan till arbetslivskommissionen och som i sin tur sedan meddelar sitt beslut om vitsordet.

Ifall du har lärt dig mera inom någon examensdel som redan är bedömd och önskar höja vitsordet i den examensdelen bör du meddela om detta till din AH/lärare. Ni diskuterar ditt kunnande och gör vid behov göra en plan för ditt lärande. Sedan börjar processen med planering, genomförande och bedömning av yrkesprov enligt det som har beskrivits ovan. Ifall du får ett högre vitsord vid denna bedömning så höjs vitsordet, annars står det tidigare vitsordet fast.