Skip to main content
Jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt är grunden för ett gott bemötande och för att ALLA ska känna sig delaktiga, inkluderade och trygga vid Yrkesakademin i Österbotten. Det här förutsätter att vi alla gemensamt arbetar för att förebygga diskriminering och för att öka medvetenheten i frågor som berör jämställdhet och likabehandling.

Vår målsättning är att alla studerande, anställda, beslutsfattare och övriga som använder våra tjänster, behandlas lika oberoende av kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning, familjeförhållande, facklig eller politisk tillhörighet eller annan till personen ansluten omständighet.

Plan för jämställdhet och likabehandling för studerande vid YA

Vi informerar och delar kunskap till personal, studerande, vårdnadshavare och övriga intressenter kring jämställdhets- och likabehandlingsarbete och –plan.

Alla studerande har rätt till en trygg studiemiljö. Utbildningens mål är att stödja studerandes utveckling till goda, bildade och harmoniska människor och samhällsmedlemmar, samt ge förutsättningar för fortsatta studier, yrkesutveckling, fritidsintressen och en mångsidig personlighetsutveckling.

I vår samkommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan finns målsättningar för jämställdhet och likabehandling för våra beslutsfattare, för oss som arbetsgivare och för oss som tjänsteproducent och skola. Den här övergripande planen är ett stöd i arbetet för hur jämställdhets- och likabehandlingsarbetet förverkligas vid YA.

Vi har även en handlingsplan mot kränkande behandling och mobbning som gäller studerande samt en plan för användning av disciplinära åtgärder.

Vi har nolltolerans i fråga om mobbning. Varje studerande som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt har rätt att få den hjälp och det stöd som krävs för att den kränkande behandlingen skall upphöra. Om du som studerande upplever kränkande behandling eller mobbning vänd dig till ansvariga handledare, kurator, handledare i studievardagen eller någon annan i personalen som du litar på som då är ansvarig att ta det vidare för åtgärder.

Vi synliggör jämställdhet och likabehandling i YA:s lär- och arbetsmiljöer via citat, tryggare rum principer, jämställdhets- och likabehandlingsplan i vardagen/ undervisningen, på seminarier och tillfällen för gäster.

Vi bidrar till att skapa och upprätthålla inkluderande och stöttande normer.

I arbetet med att uppnå en mer jämlik och inkluderande skola behövs allas insatser och ansvar.

Vi behandlar studerande jämlikt och rättvist under hela lärprocessen. Särskilt viktigt är att, det vid antagningen av studerande, ordnandet av undervisningen och bedömningen av studieprestationer inte förekommer diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck eller för någon annan av diskrimineringsgrunderna såsom ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning, familjeförhållande, facklig eller politisk tillhörighet eller annan till personen ansluten omständighet. 

YA:s all verksamhet, praxis, lärmiljöer och läromedel bedöms ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Vi vill jobba mot avsiktlig och oavsiktlig diskriminering. Diskrimineringen kan vara planmässig och genomtänkt eller bero på seder eller bruk som inte har uppmärksammats ur ett jämställdshetsperspektiv.

Vi uppmärksammar studerande och personal på normer och privilegier och på hur de kan fungera begränsande och exkluderande. 

Skällsord, sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning är inte accepterade.

Vi främjar delaktighet och inflytande från studerande i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.

Målsättningen för 2024-2025 är att vi ska ha en rådgivande jämlikhetsgrupp som samarbetar med studerandekåren och som kontinuerligt deltar i åtgärder och utvärderingar av jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.

Vi utser en kontaktperson för likabehandling för studerande vid varje enhet för att lyssna, finnas och vid behov vidta åtgärder som behövs.

Vi uppmuntrar respektfullt, inkluderande och tillgängligt språkbruk, språkanvändning och kommunikation.

Vi gör medvetna val ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i vårt språkbruk, vid utformningen av text och bilder som används i marknadsföring, extern och intern kommunikation och i valet av studiematerial.

Vi utformar en språkpolicy som beskriver vår vision och lägger grunden till det fortsatta arbetet kring tillgängligt språkbruk, språkanvändning, språkutveckling och kommunikation.